UTB Scholar

> UTB Scholar


SKIM BIASISWA UTB’S SCHOLARS BAGI PERINGKAT IJAZAH KEDOKTORAN FALSAFAH
KE LUAR NEGERI BAGI SESI AKADEMIK 2024/2025

 

Pendahuluan

Sudah menjadi visi Universiti Teknologi Brunei (UTB) untuk melahirkan anak tempatan dari semua lapisan masyarakat yang bercita-cita untuk mencapai kecemerlangan di peringkat kerjaya akademik dalam masa terdekat dan menjadi sebahagian daripada proses pembangunan Negara Brunei Darussalam.  Ianya juga selaras dengan Wawasan Brunei 2035 yang telah menggariskan salah satu dari tiga hasrat Negara untuk menjadikan Negara Brunei Darussalam terkenal di dunia dengan rakyat dan penduduk yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya.

Tujuan UTB memperkenalkan skim biasiswa ini adalah untuk menarik, mengenalpasti, memupuk dan mempersiapkan anak tempatan kita untuk menjadi pemimpin akademik masa hadapan, yang mana mereka akan menyumbang kepada perkembangan pendidikan negara dan juga pada masyarakat secara menyeluruh. Skim Biasiswa ini juga adalah untuk menyahut titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Canselor UTB di Majlis Konvokesyen kali ke-6 UTB Tahun 2018 “... Beta berharap, supaya semua institusi pengajian tinggi menyediakan perancangan sumber manusia secara terperinci, selaras dengan keperluan universiti dan pembangunan negara...”.

Skim Biasiswa ini akan turut membantu dalam memperkembangkan komoditi yang amat kita hargai iaitu belia dan juga sumber tenaga manusia untuk masa depan Negara Brunei Darussalam. Ia juga menyediakan sokongan dan bantuan dengan harapan bahawa ilmu dan pendedahan yang akan para pelajar terima dapat melahirkan generasi anak tempatan kita yang berpendidikan, berbudaya dan sumber tenaga yang mempuyai kefahaman Melayu Islam Beraja (MIB) yang mendalam serta menjadi pemimpin akademik masa hadapan, yang juga memastikan pembangunan Negara Brunei Darussalam sebagai ahli utama dalam komuniti global.  Calon skim biasiswa ini akan berpeluang menyumbang kepada UTB, untuk menjadikan UTB sebuah universiti global yang berprestij tinggi.

Penerima biasiswa ini adalah calon-calon yang terbaik dipilih dari yang terbaik (crème de la crème) pada setiap tahun, berdasarkan kepada prinsip-prinsip merit dan kesaksamaan. Penerima mesti mempunyai pencapaian akademik ditahap cemerlang, perwatakan dan keperibadian yang baik, menunjukkan potensi sebagai seorang pemimpin, mempunyai keinginan  untuk membuat perubahan, dan mampu memberi komitmen untuk berkhidmat sebagai pemimpin masa depan, antara lainnya.

Biasiswa ini membuka jalan kepada pendidikan unggul (sterling education) di universiti-universiti terkemuka luar negara. Ianya juga menyediakan para cendikiawan ini dengan program kemahiran perkembangan peribadi. Para cendikiawan ini juga akan melalui proses latihan secara bersistematik bermula dari hari pertama mereka menerima biasiswa tersebut, dan berlanjutan sepanjang tempoh kerjaya mereka.

Biasiswa ini merangkumi perbelanjaan pelajar termasuk yuran pengajian, elaun sarahidup dan elaun-elaun yang lazimnya dihulurkan, tiket penerbangan pergi-balik, visa dan pemeriksaan kesihatan. Biasiswa ini akan turut merangkumi mentorship, dan penempatan kerja di dalam negeri dengan kerjasama organisasi lain.

Dalam hubungan ini, aliran kerjaya bagi penerima-penerima skim biasiswa berkenaan adalah menuju ke arah aliran kerjaya sebagai tenaga akademik di UTB iaitu khususnya dalam bidang pengajaran dan penyelidikan. Dari perspektif pekerjaan, setelah berjaya menamatkan pengajian, penerima-penerima skim biasiswa adalah layak untuk ditawarkan pekerjaan dan adalah terikat untuk menjadi tenaga akademik di UTB berdasarkan kepada peruntukan jawatan dan keperluan fakulti/sekolah masing-masing.

Tempoh yang dijangkakan bagi calon skim biasiswa adalah tiga (3) tahun bagi program Ijazah Doktor Falsafah (PhD). 

 

1. SYARAT-SYARAT UTAMA PERMOHONAN SKIM BIASISWA UTB’S SCHOLARS

1.       

Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning.

2.       

Mempunyai kepujian Kelas Pertama di peringkat Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

3.       

Memperolehi sekurang-kurangnya Kredit C5 dalam matapelajaran Bahasa Melayu  dan Bahasa Inggeris dalam  Peperiksaan  Sijil Am Pelajaran Brunei Cambridge Peringkat Biasa (BC-GCE 'O' Level) atau yang sebanding dengannya.

4.       

Mempunyai perwatakan dan keperibadian yang baik.

5.       

Menunjukkan potensi seorang pemimpin cemerlang.

6.       

Bersih dalam tapisan keselamatan.

7.       

Tidak menerima mana-mana biasiswa dari mana-mana agenda atau institusi yang lain.

8.       

Disahkan sihat dalam pemeriksaan kesihatan yang diiktiraf oleh Kerajaan.

9.       

Mempunyai minat yang mendalam untuk mengikuti kerjaya dalam bidang akademik dan dalam bidang kajian yang relevan kepada UTB.

10.    

Mempunyai rekod yang cemerlang dalam kegiatan ko-kurikulum.

11.    

Lulus ujian dalam proses pemilihan melalui saringan dan tapisan menerusi penelitian yang akan dibuat secara terperinci serta ketat dan rapi yang dikendalikan oleh Jawatankuasa dan Lembaga Skim Biasiswa UTB’s Scholars.

12.    

Mengikuti pengajian secara sepenuh masa dalam skim ini.

13.    

Mendapat tawaran belajar di universiti-universiti teratas dan terkemuka luar negara.

 

2.    SYARAT-SYARAT TAMBAHAN 

1.

Mempunyai Ijazah Sarjana dengan keputusan Cemerlang yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah satu kelebihan.

2.

Mendapat tawaran untuk mengikuti pengajian di 250 universiti teratas (Top 250 World Universities) dan terkemuka mengikut kedudukan berikut dan juga diiktiraf oleh Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan (MKPK), Kementerian Pendidikan:

 

§  QS World University (QSWU) Rankings; atau

§  Times Higher Education (THE) World University Rankings; atau

§  Academic Ranking of World Universities

3.

Bidang pengajian yang dipohon hendaklah berkaitan dengan kelulusan yang telah diperolehi dan mengikut keperluan Negara seperti Lampiran 'A'.

    4.

Tidak melebihi umur 30 tahun pada tarikh iklan pengambilan dikeluarkan.

5.

Lulus dalam proses-proses pemilihan (temuduga dan/atau sebagainya) yang ditetapkan oleh Universiti Teknologi Brunei dengan mencapai tahap peratus yang ditetapkan.

6.

Pengurniaan biasiswa adalah tertakluk kepada keputusan pemilihan yang ketat dan rapi.

 

3.    TATACARA PERMOHONAN SKIM BIASISWA UTB’S SCHOLARS

1.       

Permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi dan melengkapkan borang yang boleh didapati dari Pusat Staf & Pelajar, Blok Pentadbiran UTB.

2.       

Pemohon adalah dikehendaki menghadapkan perkara berikut ke Pusat Staf & Pelajar, Blok Pentadbiran UTB, atau melalui emel:  utbscholar.scheme@utb.edu.bn

•        Borang permohonan yang lengkap.

•        Salinan surat tawaran tempat pengajian.

•        Isi kandungan kursus/program dan strukturnya (course/programme content and its structure).

•        Salinan sijil dan dokumen yang disahkan (certified true copies) oleh Jabatan Peperiksaan, Kementerian Pendidikan / Pengetua / Pendaftar Mahkamah.

•        Surat pengiktirafan sijil dan kursus/program, dari Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan, Negara Brunei Darussalam (MKPK).

 

3.       

Tarikh Mula Permohonan

:

13 November 2023

Tarikh Tutup Permohonan

:

31 Januari 2024

Kemasukan

:

Bermula September/Oktober 2024

 

4. KEMUDAHAN-KEMUDAHAN YANG AKAN DIHULURKAN

1.

Yuran Pengajian

2.

Tiket penerbangan pergi-balik

3.

Elaun sara hidup bulanan, termasuk elaun perjalanan bulanan disepanjang tempoh pengajian

    4.

Elaun Tambahan sebanyak BND750 sebulan bagi Ijazah Doktor Falsafah (PhD) di sepanjang tempoh Pengajian

 

5.

Elaun-elaun yang lazimnya dihulurkan kepada penuntut yang menerima biasiswa Kerajaan seperti Elaun Buku, Elaun Pakaian, Elaun Projek, Elaun “Settling”, Elaun Alat-Alat Pembelajaran dan Elaun Kacamata

6.

Penghantaran barang-barang peribadi melalui kapal laut

7.

Pembayaran Visa dan pemeriksaan kesihatan

 

8.

Penempatan profesional di dalam negeri

 

9.

Mentorship

10.

Jubah akademik

 

11.

Akses kepada fasiliti dan kemudahan di UTB

 

5.  PERHATIAN

5.1    Pemohon yang memenuhi syarat kelayakan dan telah menjalani proses pemilihan bukanlah satu jaminan untuk dianugerah biasiswa Kerajaan ke luar negeri.

5.2    Jumlah biasiswa yang ditawarkan bagi setiap bidang kursus/program adalah mengikut kursus/program yang disenaraikan.

5.3    Pemohon yang berjaya akan diikatjanji untuk berkhidmat dengan Kerajaan mengikut tempoh      ikatjanji yang telah ditetapkan.

5.4    Hanya pemohon yang disenarai pendek akan dimaklumkan.

 

6.  PERMOHONAN YANG TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN

Permohonan dalam kategori berikut dengan sendirinya tidak akan dipertimbangkan.

6.1    Tidak memenuhi syarat-syarat utama dan tambahan.

6.2    Sedang berkhidmat dengan Kerajaan sama ada dalam jawatan tetap, percubaan, open vote atau gaji hari (Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bilangan 27/1988 bertarikh 6 September 1988 dan bilangan 10/2006 bertarikh 26 April 2006 adalah dirujuk).

6.3    Permohonan yang dihantar:-

  • selepas tarikh tutup; atau
  • yang tidak lengkap diisi; atau
  • salinan sijil dan dokumen yang tidak disahkan; atau
  • mempunyai maklumat palsu/ tidak benar.

 

6.4   Pemohon yang sudah diterima, sedang mengikuti pengajian atau ditawarkan tempat pengajian oleh institusi-institusi pengajian tinggi awam tempatan.

 

LAMPIRAN A

SENARAI BIDANG-BIDANG YANG DIPERLUKAN BAGI PENGANUGERAHAN BIASISWA UTB’s SCHOLARS SESI PENGAJIAN 2023/2024 DI PERINGKAT IJAZAH KEDOKTORAN FALSAFAH (PhD)

 

FAKULTI KEJURUTERAAN

BIL

BIDANG

1.1

Civil Engineering

1.2

Electrical and Electronic Engineering

1.3

Mechanical Engineering

1.4

Petroleum Engineering

1.5

Chemical Engineering

 

SEKOLAH PERDAGANGAN UTB

BIL

BIDANG

2.1

Accounting

2.2

Economics

2.3

Management

 

SEKOLAH PENGKOMPUTERAN DAN INFORMATIK

BIL

BIDANG

3.1

Creative Computing

3.2

Computer and Information Systems

3.3

Computer Network and Security

 

SEKOLAH SAINS GUNAAN DAN MATEMATIK

BIL

BIDANG

4.1

Applied Mathematics and Economic

4.2

Food Science and Technology

4.3

Mathematical Finance

 

SEKOLAH REKA BENTUK

BIL

BIDANG

5.1

Architecture

5.2

Product Design

5.3

Fashion Design and Technology

 

PUSAT PERHUBUNGAN, PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BIL

BIDANG

6.1

Communication Skills

6.2

Teaching and Learning

 UTB Scholar

RANK

INSTITUTION NAME

 

LOCATION

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

1

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

United States

29

University of California Los Angeles (UCLA)

United States

2

University of Cambridge

United Kingdom

30

McGill University

Canada

3

University of Oxford

United Kingdom

32

The University of Manchester

United Kingdom

4

Harvard University

United States

33

University of Michigan-Ann Arbor

United States

5

Stanford University

United States

=34

Australia Nation University (ANU)

Australia

6

Imperial College London

United Kingdom

=34

University of British Columbia

Canada

7

ETH Zurich

Switzerland

36

EPFL

Switzerland

8

National University of Singapore (NUS)

Singapore

37

Technical University of Munich

Germany

9

UCL

United Kingdom

=38

Institut Polytechnique de Paris

France

10

University of California Berkeley

United States

=38

New York University (NYU)

United States

11

University of Chicago

United States

40

King’s College London

United Kingdom

12

University Of Pennsylvania

United States

41

Seoul Nation University

South Korea

13

Cornell University

United States

42

Monash University

Australia

14

The University Of Melbourne

Australia

43

The University of Queensland

Hong Kong SAR

15

Californnia Institute Of Technology (Caltech)

United States

=44

Zhejiang University

China

16

Yale University

United States

45

The London School of Economics and Political Science (LSE)

United Kingdom

=17

Peking University

Beijing,China

46

Kyoto University

Japan

=17

Princeton University

United States

=47

Delft University of Technology

Netherland

=19

The University of New South Wales (UNSW Sydney)

Australia

=47

Northwestern University

United States

=19

The University of Sydney

Australia

=47

The Chinese University of HongKong (CHUHK)

Hong Kong (SAR)

21

University of Toronto

Canada

50

Fudan University

China

22

The University of Edinburgh

United Kingdom

51

Shanghai Jiao Tong University

China

23

Columbia University

United States

52

Carnegie Mellon University

United States

24

Universal PSL

France

53

University Amsterdam

Netherlands

25

Tsinghua University

China

54

Ludwig-Maximilians-Universität München

Germany

=26

Nanyang Technological University,Singapore (NTU Singapore)

Singapore

55

University of Bristol

United Kingdom

=26

The University of Hongkong

Hongkong

 

 

56

KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology

South Korea

=28

John Hopkins University

United States

 

 

57

Duke University

United States

=28

The University of Tokyo

Japan

58

University of Texas at Austin

United States

59

Sorbonne University

France

95=

University of St Andrews

United Kingdom

60

The Hong Kong University of Science and Technology

HongKong

97

Georgia Institute of Technology

United States

61

Ku Leuven

Belgium

98

Freie Universitaet Berlin

Germany

62

University of California,San Diego (UCSD)

United States

99

Purdue University

US

63

University of Washington

United States

=100

Pohang University of Science And Technology (POSTECH)

South Korea

64

University of IIIinois at Urbana- Champaign

United States

=100

University of Nottingham

United Kingdom

=65

The Hong Kong Polytechnic University

Hongkong SAR

102

University of Wisconsin-madison

United States

=65

University Malaya (UM)

Malaysia

103

Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)

Chile

67

The University of Warwick

United Kingdom

104

The University of Sheffield

United Kingdom

68

The University of Auckland

New Zealand

105

Uppsala University

Sweden

69

National Taiwan University (NTU)

Taiwan

106

RWTH Aachen University

Germany

70

City University of HongKong

Hong Kong SAR

107=

University of Copenhagen

Denmark

71

Universite Paris-Saclay

France

107=

Utrecht University

Netherlands

72

The University of Western Australia

Australia

109

Aalto University

Finland

=73

Brown University

United States

110

Newcastle University

United Kingdom

=73

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

111

University of Alberta

Canada

75

University of Leeds

United Kingdom

112

University of Waterloo

Canada

=76

University of Glasgow

United Kingdom

113

Tohoku University

Japan

=76

Yonsei University

South Korea

114

Western University

Canada

78

Durham University

United Kingdom

115

University of Helsinki

Finland

79

Korea University

South Korea

116

University of Southern California

US

80

Osaka University

Japan

117

University of Oslo

Norway

=81

Trinity College Dublin,The University of Dublin

Ireland

118

Stockholm University

Sweden

=81

University of Southampton

United Kingdom

118

University of California, Davis

United States

83

Pennsylvania State University

United States

119

KIT, Karlsruhe Institute of Tech

Germany

84

University of Birmingham

United Kingdom

120

Humboldt-Universität zu Berlin

Germany

=85

Lund University

Sweden

121

Technical University of Denmark

Denmark

=85

University de Sao Paulo

Brazil

122

Lancaster University

United Kingdom

=87

Lomonosov Moscow State University

Russia

123

Politecnico di Milano

Italy

=87

Universität Heidelberg

Germany

124=

Eindhoven University of Technology

Netherlands

89

The University of Adelaide

Australia

124=

University of Basel

Switzerland

90

University of Technology Sydney

Australia

126=

Leiden University

Netherlands

=91

Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech)

Tokyo Japan

126=

University of Bem

Switzerland

=91

University of Zurich

Switzerland

128

University of Geneva

Netherlands

=93

Boston University

United States

129

Chalmers University of Technology

Sweden

=93

Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM)

Mexico

=130

Macquarie University (Sydney, Australia)

Australia

=130

University of Vienna

Austria

168

University of Florida

United States

132

University of North Carolina at Chapel Hill

United States

=169

University of Maryland, College Park

United States

=134

Sapienza University of Rome

Italy

=169

University of Reading

United Kingdom

=134

Texas A&M University

United States

=171

Complutense University of Madrid

Spain

136

Michigan State University

United States

=171

University College Dublin

Ireland

=137

Universiti Sains Malaysia (USM)

Malaysia

=173

Qatar University

Qatar

=137

University of Science and Technology of China

China

=173

The University of Newcastle, Aust

Australia

139

University of Groningen

Netherlands

=173

University of Cape Town

South Africa

140

RMIT University

Australia

=176

Erasmus University Rotterdam

Netherlands

=141

Nanjing University

China

=176

Nagoya University

Japan

=141

Université de Montréal

         Canada

=176

University of Liverpool

United Kingdom

=143

Aarhus University

Denmark

179

Arizona State University

United States

=143

King Abdulaziz University (KAU)

Saudi Arabia

=180

King Fahd University of Petroleum & Minerals

Saudi Arabia

=145

Queen Mary University of London

United Kingdom

=180

Université catholique de Louvain (UCLouvain)

Belgium

=145

Rice University

United States

182

University of Calgary

Canada

145=

Sungkyunkwan University (SKKU)

South Korea

183

Curtin University

Sweden

148

University of Bath

United Kingdom

184=

Technische Universität Wien

Austria

=149

Indian Institute of Technology Bombay (IITB)

India

184=

Tecnológico de Monterrey

Maxico

=149

Universitat Autònoma de Barcelona

Spain

184=

École Normale Supérieure de Lyon

France

=151

The Ohio State University

United States

187

University of Gothenburg

Sweden

=151

Wageningen University & Research

Netherlands

188

Universiti Teknologi Malaysia

Malaysia

153

University of Exeter

 

=189

McMaster University

Canada

=154

Alma Mater Studiorum - University of Bologna

Italy

=189

Queensland University of Technology (QUT)

Australia

=154

Cardiff University

United Kingdom

=189

Universite libre de Bruxelles

Belgium

=154

Technische Universität Berlin (TU Berlin)

Germany

192=

Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg

Germany

=154

Washington University in St. Louis

United States

192=

Ecole des Ponts ParisTech

France

158

Universiti Putra Malaysia (UPM)

Malaysia

194

Wuhan University

China

=159

Ghent University

Belgium

195

University of Minnesota Twin Cities

United States

=159

Universidad de Chile

Chile

196

Hokkaido University

Japan

=159

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Malaysia

197

Indian Institute of Technology Delhi (IITD)

India

162

University of Wollongong

Australia

198

Universidad de los Andes

Columbia

163

University of California, Santa Barbara (UCSB)

United States

199=

Universidad Autónoma de Madrid

Spain

=164

Hanyang /university

South Korea

199

Waseda University

Japan

=164

Kyushu University

Japan

202

Queen's University Belfast

UK

=164

Universitat de Barcelona

Spain

=203

King Saud University

Saudi Arabia

=166

Emory University

United States

=203

University of Ottawa

Canada

167

University of York

 

United Kingdom

205

Universität Hamburg

Germany

206

University of Otago

New Zealand

228

National Cheng Kung University (NCKU)

Taiwan

207

Vrije Universiteit Amsterdam

Netherlands

229

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Germany

208

University of Aberdeen

United Kingdom

=230

Al-Farabi Kazakh National University

Kazakhstan

209

Queen’s University at Kingston

Canada

=230

Khalifa University

United Arab Emirates

210

University of Twente

Netherlands

232

University of Göttingen

Germany

211

Chulalongkorn University

Thailand

=233

Deakin University.

Australia

212

Loughborough University

United Kingdom

=233

National Tsing Hua University

Taiwan

213

Eberhard Karls Universität Tübingen

Germany

235

Heriot-Watt University

UK

214

Keio University

Japan

236

Université Paris Cité

France

215

Tel Aviv University

Israel

=237

Dartmouth College

United States

216

Tongji University

China

=237

Universitas Indonesia

 

217

National Yang Ming Chiao Tung University

Taiwan

=239

Massey University

New Zealand

218

University of Sussex

United Kingdom

=239

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Germany

219

Università di Padova

Italy

241

Victoria University of Wellington

New Zealand

=220

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Brazil

242

La Trobe University

Australia

=220

University of Lausanne

Switzerland

243

Griffith University

Australia

=222

Radboud University

Netherlands

244

University of Surrey

United Kingdom

=222

University of Pittsburgh

United States

245

University of Massachusetts Amherst

United States

224

University of Rochester

United States

=246

Technical University of Darmstadt

Germany

225

Indian Institute of Science

India

=246

Technische Universität Dresden

Germany

226=

American University of Beirut (AUB)

Lebanon

=248

Charles University

Czechia

226=

Universidad Nacional de Colombia

Colombia

=248

University of Antwerp

Belgium

 

 

 

250

University of Antwerp

New Zealand

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

 

1

University of Oxford

United Kingdom

 

36

Nanyang Technological University, Singapore

Singapore

 

2

Harvard University

United States

 

37

London School of Economics and Political Sciance

United Kingdom

 

=3

University of Cambridge

United Kingdom

 

38

Georgia Institute of Technology

United States

 

=3

Standford University

United States

 

39

The University of Tokyo

Japan

 

5

Massachusetts Institute of Technology

United States

 

40

University of British Columbia

Canada

 

6

California Institute of Technology

United States

 

41

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Switzerland

 

7

Princeton University

United States

 

42

Ku Leuven

Belgium

 

8

University of California Berkeley

United States

 

43

University Heidelberg

Germany

 

9

Yale University

United States

 

44

Monash University

Australia

 

10

Imperial College London

United States

 

45

Chinese University of Hong Kong

Hong Kong

 

=11

Columbia University

United States

 

46

McGill University

Canada

 

=11

ETH Zurich

Switzerland

 

47

Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris

France

 

13

The University of Chicago

United States

 

48

University of Illinois at Urbana-Champai

United States

 

14

University of Pennsylvania

United States

 

49

Karolinska Institute

Sweden

 

15

Johns Hopkins University

United States

 

50

University of Texas at Austin

United States

 

16

Tsinghua University

China

 

51

Fudan University

China

 

17

Peking University

China

 

52

Shanghai Jiao Tong University

China

 

18

University of Toronto

Canada

 

53

The University of Queensland

Australia

 

 

19

National University of Singapore

Singapore

 

=54

University of Manchester

United Kingdom

 

20

Cornell University

United States

 

=54

The University of Sydney

Australia

 

21

University of California,Los Angeles

United States

 

56

Seoul National University

South Korea

 

22

UCL

United Kingdom

 

57

Washington University in St Louis

United States

 

23

University of Michigan-Ann Arbor

United States

 

58

The Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong

 

24

New York University

United States

 

59

Wageningen University & Research

Netherlands

 

25

Duke University

United States

 

60

University of Amsterdam

Netherlands

 

=26

Northwestern University

United States

 

61

Brown University

United States

 

=26

University of Washington

United States

 

62

Australia National University

Australia

 

28

Carnegie Mellon University

United States

 

63

University of California, Davis

United States

 

=26

University of Washington

United States

 

64

University of California, Santa Barbara

United States

 

29

University of Edinburgh

United Kingdom

 

65

University of Southern California

United States

 

30

Technical University of Munich

Germany

 

66

Utrecht University

Netherlands

 

31

University of Hong Kong

Hongkong

 

67

Zhejiang University

China

 

32

University of California, San Diego

United States

 

68

Kyoto University

Japan

 

33

LMU Munich

Germany

 

69

University of North Carolina at Chapel Hill

United States

 

34

University of Melbourne

Australia

 

70

Delft University of Technology

Netherlands

 

35

King’s College London

United Kingdom

 

=71

Boston University

United States

 

 

 

 

SENARAI TOP 250 UNIVERSITI MENGIKUT KEDUDUKAN TIMES HIGHER EDUCATION WORLD

UNIVERSITY RANKING 2023

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

=71

UNSW Sydney

Australia

 

=119

Lund University

Sweden

73

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Germany

 

121

Vrije Universiteit Armsterdam

Netherlands

74

University of Science and Technology of China

China

 

122

Lancaster University

United Kingdom

75

University of Groningen

Netherlands

 

123

Dartmouth College

United States

76

University of Bristol

United Kingdom

 

=124

Queen Mary University of London

United Kingdom

77

Leiden University

Netherlands

 

=124

 University of Vienna

Austria

78

Yonsei University (Seoul campus)

South Korea

 

126

University of Oslo

Norway

79

Hong Kong Polytechnic University

HongKong

 

127

Purdue University West Lafayette)

United States

80

Erasmus University Rotterdam

Netherlands

 

=128

University of Hamburg

Germany

81

University of Wisconsin-Madison

United States

 

=128

University of Leeds

United Kingdom

=82

Emory University

Germany

 

130

University of Nottingham

United Kingdom

=82

University of Glasgow

UK

 

=131

University of Antwerp

Belgium

=82

University of Zurich

Switzerland

 

=131

The University of Western Australia

Australia

85

McMaster University

Canada

 

133

University of Technology Sydney

Australia

=86

Humboldt University of Berlin

Germany

 

134

Case Western Reserve University

US

=86

University of Tubingen

Germany

 

135

University of Lausanne

Switzerland

88

University of Adelaide

Australia

 

136

Georgetown University 

United States

89

University of Bonn

Germany

 

=137

University of Ottawa

Canada

90

Sorbonne University

France

 

=139

University of Auckland

New Zealand

=91

Free University of Berlin

Germany

 

=139

Newcastle University

UK

=91

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

South Korea

 

=139

Radbound University Nijmegan

Netherlands

93

Universite Paris-Saclay

France

 

=139

University of Wurzburg

Germany

94

University of Bern

Switzerland

 

=139

University of York

United Kingdom

=95

University of California Irvine

United States

 

144

University of Pittsburgh-Pittsburgh campus

United States

=95

Institut Polytechnique de Paris

France

 

145

Maastricht University

Netherlands

=95

Nanjing University

China

 

146

University of Cologne

Germany

98

Vanderbilt University

United States

 

147

Rice University

United States

=99

City University of Hongkong

HongKong

 

=148

University of Colorado Boulder

United States

=99

RWTH Aachen University

Germany

 

=148

Ulm University

Germany

=101

University of Basel

Switzerland

 

=148

Uppsala University

Sweden

=101

King Abdulaziz University

Saudi Arabia

 

=151

University of Florida

United States

=101

University of Minnesota

United States

 

=151

Penn State (main campus)

United States

=104

University of Maryland,College Park

United States

 

=151

Tufts University

United States

=104

University of Warwick

United Kingdom

 

154

University of Rochester

United States

106

Michigan State University 

United States

 

155

KTH Royal Institute of Tevhnology

Sweden

107

Ghent University

Belgium

 

=156

Arizona State University (Tempe)

United States

108

University of Birmingham

United Kingdom

 

=156

Technical University of Berlin

Germany

108

University of Southampton

United Kingdom

 

=156

TU Dresden

Germany

110

University of Helsinki

Finland

 

=156

University Virginia (Main campus)

United States

111

University of Montreal

Canada

 

160

University of Cape Town

South Africa

112

Ohio State University (Main Campus)

United States

 

=161

University of Bologna

Italy

113

University of Freiburg

Germany

 

=161

Trinity College Dublin

Ireland

=114

University of Copenhagen

Denmark

 

=163

University of Leicester

United Kingdom

=114

University of Sheffield

United Kingdom

 

=163

Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

South korea

117

Aarhus University

Denmark

 

=166

Southern University of Science and Technology (SUSTECH))

China

118

University Alberta

Canada

 

=166

Technical University of Denmark

Denmark

=119

University of Gottingen

Germany

 

=168

Medical University of Graz

Austria

 

 

SENARAI TOP 250 UNIVERSITI MENGIKUT KEDUDUKAN TIMES HIGHER EDUCATION WORLD

UNIVERSITY RANKING 2023

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

=168

Northeastern University,US

United States

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201-250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201-250

University Dundee 

United Kingdom

=170

Indiana University

United States

 

University of East Anglia

 

United Kingdom

=170

Université Catholique de Louvain

Belgium

 

Eindhoven University of Technology

 

Netherlands

=170

Sungkyunkwan University (SKKU)

South Korea

 

University of Geneva

 

Switzerland

173

Wuhan University

China

 

George Washington University

United States

174

Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)

South Korea

 

University of Gothenburg

Sweden

175

Macquarie University

Australia

 

University of Hohenheim

Germany

=176

Huazhong University of Science and Technology

China

 

Humanitas University

Italy

=176

University of Liverpool

United Kingdom

 

King Fahd University of Petroleum and Minerals

Saudi Arabia

=176

Stockholm University

Sweden

 

University of Konstanz

Spain

179

University of Mannheim

Germany

 

Korea University

South Korea

180

University of Arizona

United States

 

Universite Libre de Bruxelles

Belgium

181

Texas A&M University

United States

 

University of Luxembourg

Luxembourg

182

University of Barcelona

Spain

 

University of Macau

Macao

=183

Autonomous University of Barcelona

Spain

 

Macau University of Science and Technology

Macao

=183

Scuola Normale Superiore Pisa

Italy

 

Medical University of Innsbruck

Austria

185

University of Münster

Germany

 

University of Newcastle

Australia

186

Pompeu Fabra University

Spain

University of Notre Dame

United States

=187

Cardiff University

United Kingdom

University of Padua

Italy

=187

National Taiwan University (NTU)

Taiwan

University of Potsdam

Germany

=187

Friedrich Schiller University Jena

Germany

Germany

Qatar University

Qatar

=189

Karlsruhe Institute of Technology

Germany

Queensland University of Technology

Australia

191

University of Massachusetts

United States

RCSI University of Medicine and Health Sciances

Ireland

=192

University of Aberdeen

UK

Rutgers University – New Brunswick

United States

=192

University of California, Santa Cruz

United States

St George’s University of London

United Kingdom

=194

Medical University of Vienna

Austria

Sant’Anna School of Advanced Studies - PISA

Italy

=194

University of Miami

United States

 

 

=196

University of Erlangen-Nuremberg

Germany

University of Duisburg-Essen

Germany

=196

Sichuan University

 

China

 

Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT)

Russian Federation

=198

Durham University

UK

 

University of Otago

New Zealand

=198

Queen’s University Belfast

 

UK

 

University of Sao Paulo

Brazil

=198

University of Reading

 

UK

 

Sapienza University of Rome)

Italy

 

 

 

201-250

 

 

 

 

 

201-250

Aalto University

Finland

 

Semmelweis University

Hungry

University of Bergen

Norway

 

University of South Florida

United States

Bielefield University

Germany

 

University of St Andrews

United Kingdom

University of Calgary

 

Canada

 

University of Surrey

United Kingdom

Curtin University

 

Australia

 

University of Sussex

United Kingdom

Universita della Svizzera italiana

Switzerland

 

Vita-Salute San Raffaele University

Belgium

University of Tartu

Estonia

 

University of Waterloo

Canada

Tel Aviv University

Israel

 

Western University

 Canada

Tohuko University

Japan

 

Western Sydney University

Australia

University College of Dublin

Ireland

 

University of Wollonggong

Australia

Vita-Salute San Raffaele University

Italy