Council

Yang Berhormat,

Datin Seri Setia Dr Hajah Romaizah binti Haji Md Salleh

Menteri Pendidikan

Kementerian Pendidikan

Yang Berhormat

Dato Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abd. Rashid

Menteri Pembangunan

Kementerian Pembangunan

Timbalan Pengerusi Majlis

Yang Berhormat

Dato Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Di-Raja

Dato Laila Utama Haji Awang Isa

Peguam Negara

Yang Mulia

Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw

Timbalan Menteri Tenaga

Kementerian Tenaga

Yang Mulia

Setiausaha Tetap (Industri)

Kementerian Kewangan dan Ekonomi

Yang Mulia

Doktor Haji Azman bin Ahmad

Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)

Kementerian Pendidikan

Yang Mulia

Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim

Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Ugama

Yang Mulia

Ir. Awang Haji Mohammad Nazri bin Haji Mohammad Yusof

Setiausaha Tetap

Kementerian Pengangkutan dan Info-Komunikasi

Yang Mulia

Datin Paduka Profesor Dr Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman

Naib Canselor

Universiti Teknologi Brunei

Yang Mulia

Doktor Norfarizal bin Othman

Pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

Jabatan Perkhidmatan Awam

Yang Mulia

Dr Hajah Ena Kartina binti Haji Abdul Rahman

Penolong Naib Canselor (Akademik)

Wakil Senat

Universiti Teknologi Brunei

Yang Mulia

Wakil Persatuan Alumni

Universiti Teknologi Brunei

Yang Mulia

Dayang Hajah Noorrafidah binti Haji Sulaiman

Timbalan Pengarah Urusan Operasi Monetari/

Pembangunan dan Antarabangsa

Brunei Darussalam Central Bank (BDCB)

Yang Mulia

Awang Radin Sufri bin Radin Mas Basiuni

Ketua Pegawai Eksekutif

Datastream Digital Sdn Bhd

Yang Mulia

Dayang Hajah Farida binti Dato Seri Paduka Haji Talib

Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Brunei LNG

Brunei LNG Sdn Bhd

Yang Mulia

Haji Awang Mohd Hanafi bin Pehin Orang Kaya Digadong

 Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman

Presiden

Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek

Yang Mulia

Dayang Hajah Rosita binti Haji Hassan

Pengerusi

Shell LiveWIRE Brunei

Yang Mulia

Haji Awang bin Haji Ali

Pengerusi Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif

Belait Shipping Co. (B) Sdn Bhd

Yang Mulia

Awang Lim Chui Hua

Pendaftar dan Setiausaha

Universiti Teknologi Brunei