UTB Career

UTB CAREER

 

Iklan Menurut Peraturan 7(a)

 

Universiti Teknologi Brunei sukacita mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti di bawah bagi mengisikan jawatan kosong di Universiti Teknologi Brunei:

 

 

JAWATAN               : PEGAWAI KAUNSELOR

UNIVERSITI           : UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI

BAHAGIAN             : II

KEKOSONGAN        : SATU (1)

Borang Permohonan bagi jawatan Pegawai Kaunselor 2017

 

SYARAT-SYARAT AM:

  1. Pemohon mestilah terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
  2. Pemohon mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam, Adat Istiadat Negara dan Kebudayaan Orang-Orang Melayu Brunei dan Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam.
  3. Bersedia untuk bertugas bila-bila masa di luar waktu bekerja biasa atau bekerja secara bergilir-gilir (shift) atau semasa cuti awam dan juga hendaklah bersedia untuk bertugas di mana-mana sahaja di Brunei Darussalam.

  

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN:

 

1.     

  • Mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kaunseling (Runding Cara) yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

    Mempunyai kelulusan yang bersesuaian yang lebih tinggi adalah merupakan satu kelebihan

  • Mempunyai kebolehan menulis dan fasih bertutur dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

2.     

Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mestilah mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan. Mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap CEMERLANG dan mendapat sokongan yang kuat dari Setiausaha Tetap atau Ketua Jabatan adalah merupakan satu kelebihan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

Bertanggungjawab kepada Dekan Hal-Ehwal Pelajar dalam perkara-perkara berikut:

  1. Melaksanakan kerja-kerja kaunseling pelajar termasuk merancang dan melaksanakan program-progam tersebut melalui ceramah, seminar, bengkel, kursus kaunseling, teknik belajar, lawatan kerjaya dan sebagainya yang boleh membantu perkembangan pelajar dalam berbagai aspek
  2. Melaksanakan tugas-tugas seperti yang diaturkan oleh Dekan Hal-Ehwal Pelajar dari semasa ke semasa.

 

 

MENGHADAPKAN BORANG PERMOHONAN:

Borang permohonan serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Pusat Kakitangan & Pelajar (Staff & Student Centre), Universiti Teknologi Brunei atau melayari laman web www.utb.edu.bn.

Bagi pemohon-pemohon yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah menghantar permohonan melalui Ketua Jabatan. Ketua Jabatan dikehendaki menyertakan bersama satu Laporan Sulit mengenai peribadi dan mutu kerja pemohon, Penilaian Prestasi 3 tahun kebelakangan (sekurang-kurangnya SANGAT BAIK), salinan Rekod Perkhidmatan dan Rekod Cuti yang lengkap. Permohonan yang diterima lewat dari tarikh tutup iklan tidak akan dilayan.

Permohonan yang lengkap diisi bersama-sama dengan kurikulum vitae (C.V.) dan salinan sijil-sijil pencapaian akademik dan surat-surat akuan yang lengkap dan diakui sah hendaklah dihantar kepada:

 

 

Yang Mulia

Pendaftar dan Setiausaha

Universiti Teknologi Brunei

Jalan Tungku Link, Gadong BE1410

BRUNEI DARUSSALAM

 

(UP: Penolong Pendaftar (Personel))

 

Hanya pemohon yang disenaraipendek (shortlisted) sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan mengenai dengan proses temuduga.

 

Tarikh Tutup Iklan dan Menghantar Permohonan: 17 Jun 2017

Tarikh Tutup Iklan dan Menghantar Permohonan DILANJUTKAN kepada : 3 Julai 2017

 

Rujukan Iklan: UTB/IKLAN/S1.6.6/2017 (7a)