UTB Career

UTB CAREER

 

Iklan 7 (a)

 

Universiti Teknologi Brunei sukacita mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti dibawah bagi mengisikan satu (1) jawatan kosong di Universiti Teknologi Brunei.

 

JAWATAN                  : JURUTEKNIK MAKMAL KANAN

BAHAGIAN                : III

TANGGAGAJI            : C.2 EB.3 ($1,450 - $2,270 sebulan) /  C.1-2 EB.3 ($1,280 - $2,270 sebulan)

KEKOSONGAN          : SATU (1)

 

SYARAT-SYARAT AM:

 

 1. Pemohon terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

 1. Pemohon mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam, Adat Istiadat Negara, Adat Resam dan Kebudayaan Orang-Orang Melayu Brunei dan Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam.

 

 1. Pemohon hendaklah bersedia bertugas pada bila-bila masa termasuk di luar waktu bekerja biasa dan di mana-mana sahaja dikehendaki sebagaimana yang diarahkan.

 

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN:

 

TANGGAGAJI C.2 EB.3

 

 • BDTVEC/BTEC Sijil Tertinggi Kebangsaan (HNC) dalam bidang bersesuaian.

 

ATAU

 

 • Sedang berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pembantu Makmal atau jawatan berkaitan dalam tanggagaji D.3 atau tanggagaji sebanding tidak kurang dari 5 tahun atau sebagai Pembantu Makmal / Pembantu Makmal Rendah atau jawatan berkaitan dalam tanggagaji D.1 atau tanggagaji sebanding tidak kurang dari 7 tahun.

 

TANGGAGAJI C.1-2 EB.3

 

 •  BDTVEC/BTEC Diploma Kebangsaan Peringkat Biasa (ND) atau sebanding dalam bidang Sains atau bidang bersesuaian serta mempunyai pengalaman kerja yang   bersesuaian tidak kurang dari 3 tahun.

 

ATAU

 

 • Sedang berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pembantu Makmal atau jawatan berkaitan dalam tanggagaji D.3 atau tanggagaji sebanding tidak kurang dari 3 tahun atau sebagai Pembantu Makmal / Pembantu Makmal Rendah atau jawatan berkaitan dalam tanggagaji D.1 atau tanggagaji sebanding tidak kurang dari 5 tahun.
 • Berkebolehan menggunakan komputer adalah kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

 1. Membantu Ketua Program Makmal dalam menjalankan pentadbiran, penyelarasan dan pengurusan makmal bagi mewujudkan suasana bekerja yang sistematik dan cekap.
 2. Mengawas dan membimbing kakitangan makmal supaya mereka dapat dibantu dan berganding bahu dalam bidang masing-masing agar memperolehi pengalaman dalam jangka panjang.
 3. Menyediakan tawaran dan sebutharga, penilaian dan sokongan tawaran / sebutharga bagi barang keperluan makmal.
 4. Bertanggungjawab di dalam pemesanan alatan makmal, penerimaan barang-barang, mencatitkan semua indent, invois, delivery order dari pembekal-pembekal ke dalam buku stok.
 5. Mengadakan semakan stok dan mengemaskinikan buku stok dari semasa ke semasa.
 6. Menjalankan dan menguatkuasakan Peraturan Keselamatan Makmal kepada semua kakitangan, pensyarah dan mahasiswa yang menggunakan makmal.
 7. Mengawasi dan memberikan khidmat nasihat dan tunjuk ajar kepada para mahasiswa dalam pembuatan Projek bagi Tahun Akhir.
 8. Menerima dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diarahkan oleh pegawai atasan dari semasa ke semasa.

 

MENGHADAPKAN BORANG PERMOHONAN

 

Borang permohonan serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Bahagian Personel, Pusat Staf dan Pelajar (Staff and Student Centre), Universiti Teknologi Brunei pada waktu pejabat atau dengan muat turun di sini

 

Borang permohonan yang lengkap diisikan berserta dengan kurikulum vitae (C.V.), salinan kad pintar, salinan slip gaji, salinan sijil pencapaian akademik dan dokumen yang berkenaan hendaklah dihantar ke alamat berikut:

 

 

Yang Mulia

Pendaftar dan Setiausaha

Universiti Teknologi Brunei

Jalan Tungku Link, Gadong BE1410

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

UP: PENOLONG PENDAFTAR (PERSONEL), PUSAT STAF DAN PELAJAR

 

Rujukan Iklan: UTB/IKLAN/S.1.6.6/2017 (7a)

 

 

Tarikh tutup bagi menghantar permohonan ialah pada hari Sabtu , 27 Januari 2018.

 

Bagi pemohon-pemohon yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah menghantar permohonan melalui Ketua Jabatan. Ketua Jabatan hendaklah menyertakan bersama satu Laporan Sulit dan Penilaian Prestasi 3 tahun kebelakangan (sekurang-kurangnya SANGAT BAIK) serta salinan Rekod Perkhidmatan dan Rekod Cuti yang lengkap.

 

Semua permohonan hendaklah lengkap dan dihadapkan tidak lewat dari tarikh tutup iklan.  Borang permohonan yang diterima setelah tarikh tutup iklan tidak akan dilayan.

 

Hanya permohonan yang disenaraipendek (shortlisted) sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan mengenai proses temuduga.