UTB Career

UTB CAREER

Iklan Menurut Peraturan 38(B)

Universiti Teknologi Brunei sukacita mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti di bawah bagi mengisikan jawatan kosong di Universiti Teknologi Brunei:

Jawatan                  : PENDAFTAR DAN SETIAUSAHA
Bahagian                : 1
Tanggagaji              : UB.6 (Superscale c)
Kekosongan            : Satu (1)

SYARAT-SYARAT AM:

 • Pemohon mestilah terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 • Pemohon mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Agama Islam, Adat Istiadat Negara, Adat Resam dan Kebudayaan Orang-Orang Melayu Brunei, perkembangan Sosial, Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam.

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN:

1.     
 1. Mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

  DAN

 2. Telah berkhidmat di Institusi Pengajian Tinggi Negara Brunei Darussalam dalam jawatan yang bersesuaian dalam tanggagaji UB.5 selama tidak kurang dari 3 tahun atau dalam tanggagaji UB.4 selama tidak kurang dari 6 tahun atau dalam tanggagaji UB.3 selama tidak kurang dari 9 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

  ATAU

 3. Telah berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam jawatan yang bersesuaian dalam tanggagaji Kumpulan 1 selama tidak kurang dari 4 tahun atau dalam tanggagaji Kumpulan 2 selama tidak kurang dari 7 tahun atau dalam tanggagaji Kumpulan 3 selama tidak kurang dari 10 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.
 4. Mempunyai kelulusan yang lebih tinggi dalam bidang yang bersesuaian adalah merupakan satu kelebihan.
2.      Lulus dalam kursus “Program Perkembangan Eksekutif” di Universiti Brunei Darussalam atau kursus yang sebanding yang diiktiraf oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

3.      Mestilah mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan. Mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap CEMERLANG dan mendapat sokongan yang kuat dari Setiausaha Tetap atau Ketua Jabatan adalah merupakan satu kelebihan.

 SYARAT-SYARAT LAIN:

Syarat-syarat lain adalah dikawal oleh peraturan-peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

Pendaftar dan Setiausaha ialah Ketua Pentadbiran Universiti. Ianya bertanggungjawab kepada Naib Canselor dalam perkara-perkara berikut:

 1. Setiausaha kepada Majlis Universiti dan Jawatankuasa-Jawatankuasa Majlis seperti Lembaga Perjawatan, Lembaga Pemilihan Bagi Lantikan Pensyarah, Lembaga Pemilihan Bagi Lantikan Kakitangan Pentadbiran Teknikal dan Perpustakaan Kanan, Lembaga Pemilihan Bagi Lantikan Am dan lain-lain lagi.
 2. Bertanggungjawab kepada Senat Universiti dan Jawatankuasa-Jawatankuasa Senat seperti Lembaga Kemasukan Universiti, Lembaga Peperiksaan Universiti, Jawatankuasa Perancangan Universiti, Lembaga Pengajian, Lembaga Pemeriksa-Pemeriksa bagi Ijazah Lanjutan dan lain-lain lagi.
 3. Mendraf Perlembagaan Universiti dan Statut dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
 4. Bertanggungjawab kepada Naib Canselor bagi hal pentadbiran dan akademik Universiti.
 5. Bertindak sebagai Pengerusi Jawatankuasa Sebutharga, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Majlis Konvokesyen, dan Pengerusi Lembaga Pemilihan Bagi Lantikan Kakitangan Am.
 6. Lain-lain tugas seperti yang diaturkan oleh Naib Canselor dari semasa ke semasa.

 

MENGHADAPKAN BORANG PERMOHONAN:

Borang permohonan serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Pusat Staf & Pelajar (Staff & Student Centre), Universiti Teknologi Brunei pada waktu pejabat atau melayari laman web http://www.utb.edu.bn/utb-career/

Borang permohonan yang telah lengkap diisikan berserta dengan kurikulum vitae (C.V.), salinan kad pintar, salinan sijil pencapaian akademik dan dokumen yang berkenaan hendaklah dihantar ke alamat berikut:

 

 YANG MULIA
PENDAFTAR DAN SETIAUSAHA
UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI
JALAN TUNGKU LINK, GADONG BE1410
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

UP: PENOLONG PENDAFTAR (PERSONEL), PUSAT STAF DAN PELAJAR

Rujukan Iklan: UTB/IKLAN/S1.6.6/2018 [38(B)]

Tarikh tutup bagi menghantar permohonan ialah pada hari Sabtu, 04 Ogos 2018 jam 4:00 petang.

Bagi pemohon-pemohon yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah menghantarkan permohonan melalui Ketua Jabatan. Ketua Jabatan hendaklah menyertakan bersama satu Laporan Sulit mengenai peribadi dan mutu kerja pemohon, dan Penilaian Prestasi 3 tahun kebelakangan (sekurang-kurangnya SANGAT BAIK) serta salinan Rekod Perkhidmatan dan Rekod Cuti yang lengkap.

Semua permohonan hendaklah lengkap dan dihadapkan tidak lewat dari tarikh tutup iklan. Borang permohonan yang diterima setelah tarikh tutup iklan tidak akan dilayan.

Hanya pemohon yang disenaraipendek (shortlisted) sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan mengenai proses temuduga.

Muat turun Borang Permohonan Disini