Council

PENGERUSI MAJLIS
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman
Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan

 

TIMBALAN PENGERUSI MAJLIS
Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (Bersara) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar
Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri
Jabatan Perdana Menteri

 

AHLI-AHLI MAJLIS
Yang Berhormat Datin Seri Paduka Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd Salleh
Peguam Negara
Jabatan Peguam Negara

Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
Timbalan Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud
Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama

Yang Berhormat Haji Zulkipli bin Haji Abd Hamid
Yang Di-Pertua PUJA (Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek)

Yang Mulia Dr Haji Junaidi bin Haji Abdul Rahman
Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)
Kementerian Pendidikan

Yang Mulia Awang Eddie bin Dato Paduka Haji Sunny
Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)
Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Ahmad
Setiausaha Tetap
Kementerian Perhubungan

Yang Mulia Profesor Dr. Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman
Naib Canselor
Universiti Teknologi Brunei

Yang Mulia Awang Muhammad Norshafiee bin Dato Paduka Haji Abdul Jalil
Timbalan Setiausaha Tetap (IT dan E-Kerajaan)
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Awang Haji Abdul Manap bin Othman
Pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam

Yang Mulia Awang Yap Kong Fah
Pengarah Teknikal
Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd

Yang Mulia Awang Simon Leong Kian Ann
Pengerusi Institution of Engineering and Technology

Pg Dr Hj Md Esa Al-Islam Bin Pg Hj Md Yunus
Penolong Naib Canselor (Industri & Perkhidmatan)
Universiti Teknologi Brunei

 

SETIAUSAHA
Yang Mulia Dayang Jennifer Hiew Poh Yee
Pendaftar dan Setiausaha
Universiti Teknologi Brunei