Chairman

Yang Berhormat Dato Paduka Awang Haji Hamzah bin Sulaiman
Minister of Education

Deputy Chairman

Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Md. Hussein
Minister of Energy and Industry

Ahli-Ahli Majlis

Yang Berhormat Datin Seri Paduka Hajah Hayati Binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd Salleh
Attorney General

Yang Mulia Dayang Norliah binti Haji Kula
SUT (Prestasi), Kementerian Kewangan

Yang Mulia Datin Paduka Dr Hajah Romaizah Binti Haji Md Salleh
Deputy Minister of Education

Permanent Secretary, Ministry of Education

Yang Mulia Awang Haji Marzuke bin Haji Mohsin
Permanent Secretary (Technical & Professional), Ministry of Development

Yang Mulia Professor Dr. Hajah Zohrah Binti Haji Sulaiman
Vice Chancellor, Universiti Teknologi Brunei

Yang Mulia Awang Haji Abdul Manap bin Othman
Permanent Secretary, Ministry of Health

Yang Di-Pertua Awang Haji Mohammad Nazri bin Mohammad Yusof
President, Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek (PUJA)

Yang Mulia Awang Simon Leong Kian Ann
Chairman, Institution of Engineering and Technology

Yang Mulia Dr. Ceri Powell
Managing Director, Brunei Shell Petroleum Company Sdn. Bhd.

Yang Mulia Haji Awang bin Haji Daud
Managing Director, Zell Transportation Sdn. Bhd.

Yang Mulia Awang Haji Suhaimi bin Haji Hussain
Chief Executive Officer, DST Sdn. Bhd.

Yang Mulia Awang Shaiful Arief bin Dato Paduka Haji Abdul Razak
Chief Executive Officer, CIC Environmental Services Sdn. Bhd.

Yang Mulia Dr Hajah Noor Maya Binti Haji Mohd Salleh
Assistant Vice Chancellor (Academic), Universiti Teknologi Brunei

Secretary

Registrar and Secretary, Universiti Teknologi Brunei

Close Menu