Council

COUNCIL

Chairman

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman
Minister of Education

Deputy Chairman

Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (Bersara) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar
Minister of Energy and Industry, Prime Minister's Office
 

Ahli-Ahli Majlis

Yang Berhormat Datin Seri Paduka Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd Salleh
Attorney General

 

Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
Deputy Minister of Education

 

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud
Deputy Minister of Religious Affairs

 

Yang Mulia Awang Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman
Permanent Secretary, Ministry of Finance

 

Yang Mulia Awang Haji Marzuke bin Haji Mohsin
Permanent Secretary (Technical & Professional), Ministry of Development

 

Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Ahmad
Permanent Secretary, Ministry of Communications

 

Yang Mulia Profesor Dr. Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman
Vice-Chancellor, Universiti Teknologi Brunei

 

Yang Mulia Dayang Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab
Deputy Permanent Secretary (IT, E-Government & Industry), Prime Minister's Office

 

Yang Mulia Awang Haji Abdul Manap bin Othman
Director General of Public Service Department

 

Yang Mulia Awang Yap Kong Fah
Technical Director, Brunei Shell Petroleum Company Sdn. Bhd.

 

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Nazri bin Mohammad Yusof
Presiden, Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek (PUJA)

 

Yang Mulia Awang Simon Leong Kian Ann
Chairman, Institution of Engineering and Technology (IET)

 

Yang Mulia Dr Dayang Hajah Noor Maya binti Haji Md Salleh
Assistant Vice-Chancellor (Academic) Universiti Teknologi Brunei (Senate Representative)

Secretary

Yang Mulia Dayang Jennifer Hiew Poh Yee
Registrar and Secretary, Universiti Teknologi Brunei