Council

COUNCIL

Pengerusi Majlis

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman
Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan
 

Timbalan Pengerusi Majlis

Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (Bersara) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar
Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri
Jabatan Perdana Menteri
 

Ahli-Ahli Majlis

Yang Berhormat Datin Seri Paduka Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd Salleh
Peguam Negara
Jabatan Peguam Negara

 

Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
Timbalan Menteri Pendidikan
Kementerian Pendidikan

 

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud
Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama

 

Yang Berhormat Haji Zulkipli bin Haji Abd Hamid
Yang Di-Pertua PUJA (Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek)

 

Yang Mulia Awang Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman
Setiausaha Tetap
Kementerian Kewangan

 

Yang Mulia Awang Haji Marzuke bin Haji Mohsin
Setiausaha Tetap (Teknikal & Profesional)
Kementerian Pembangunan

 

Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Ahmad
Setiausaha Tetap
Kementerian Perhubungan

 

Yang Mulia Profesor Dr. Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman
Naib Canselor
Universiti Teknologi Brunei

 

Yang Mulia Dayang Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab
Timbalan Setiausaha Tetap (IT dan E-Kerajaan)
Jabatan Perdana Menteri

 

Yang Mulia Awang Haji Abdul Manap bin Othman
Pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam

 

Yang Mulia Awang Yap Kong Fah
Pengarah Teknikal
Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd

 

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Nazri bin Mohammad Yusof
Presiden
Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek (PUJA)

 

Yang Mulia Awang Simon Leong Kian Ann
Pengerusi Institution of Engineering and Technology

 

Pg Yang Mulia Dr Dayang Hajah Noor Maya binti Haji Md Salleh
Penolong Naib Canselor (Industri & Perkhidmatan)
Universiti Teknologi Brunei

Setiausaha

Yang Mulia Dayang Jennifer Hiew Poh Yee
Pendaftar dan Setiausaha
Universiti Teknologi Brunei