Chancellery

CHANCELLOR
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

 

PRO-CHANCELLOR
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah

 

VICE-CHANCELLOR
Associate Professor Dr. Hjh Zohrah binti Haji Sulaiman

 

ASSISTANT VICE-CHANCELLOR (ACADEMIC)
Pg Dr. Hj Md Esa Al-Islam bin Pg Hj Md Yunus

 

ASSISTANT VICE-CHANCELLOR (RESEARCH)
Professor Dr. Nawaf H. Saeid

 

ASSISTANT VICE-CHANCELLOR (INDUSTRY & SERVICES)
Pg Dr. Saiful Baharin bin Pg Haji Duraman