SKIM BIASISWA UTB’S SCHOLARS BAGI PERINGKAT IJAZAH KEDOKTORAN FALSAFAH KE LUAR NEGERI BAGI SESI AKADEMIK 2022/2023

Pendahuluan

Sudah menjadi visi Universiti Teknologi Brunei (UTB) untuk melahirkan anak tempatan dari semua lapisan masyarakat yang bercita-cita untuk mencapai kecemerlangan di peringkat kerjaya akademik dalam masa terdekat dan menjadi sebahagian daripada proses pembangunan Negara Brunei Darussalam.  Ianya juga selaras dengan Wawasan Brunei 2035 yang telah menggariskan salah satu dari tiga hasrat Negara untuk menjadikan Negara Brunei Darussalam terkenal di dunia dengan rakyat dan penduduk yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya.

Tujuan UTB memperkenalkan skim biasiswa ini adalah untuk menarik, mengenalpasti, memupuk dan mempersiapkan anak tempatan kita untuk menjadi pemimpin akademik masa hadapan, yang mana mereka akan menyumbang kepada perkembangan pendidikan negara dan juga pada masyarakat secara menyeluruh. Skim Biasiswa ini juga adalah untuk menyahut titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Canselor UTB di Majlis Konvokesyen kali ke-6 UTB Tahun 2018 “… Beta berharap, supaya semua institusi pengajian tinggi menyediakan perancangan sumber manusia secara terperinci, selaras dengan keperluan universiti dan pembangunan negara…”.

Skim Biasiswa ini akan turut membantu dalam memperkembangkan komoditi yang amat kita hargai iaitu belia dan juga sumber tenaga manusia untuk masa depan Negara Brunei Darussalam. Ia juga menyediakan sokongan dan bantuan dengan harapan bahawa ilmu dan pendedahan yang akan para pelajar terima dapat melahirkan generasi anak tempatan kita yang berpendidikan, berbudaya dan sumber tenaga yang mempuyai kefahaman Melayu Islam Beraja (MIB) yang mendalam serta menjadi pemimpin akademik masa hadapan, yang juga memastikan pembangunan Negara Brunei Darussalam sebagai ahli utama dalam komuniti global.  Calon skim biasiswa ini akan berpeluang menyumbang kepada UTB, untuk menjadikan UTB sebuah universiti global yang berprestij tinggi.

Penerima biasiswa ini adalah calon-calon yang terbaik dipilih dari yang terbaik (crème de la crème) pada setiap tahun, berdasarkan kepada prinsip-prinsip merit dan kesaksamaan. Penerima mesti mempunyai pencapaian akademik ditahap cemerlang, perwatakan dan keperibadian yang baik, menunjukkan potensi sebagai seorang pemimpin, mempunyai keinginan  untuk membuat perubahan, dan mampu memberi komitmen untuk berkhidmat sebagai pemimpin masa depan, antara lainnya.

Biasiswa ini membuka jalan kepada pendidikan unggul (sterling education) di universiti-universiti terkemuka luar negara. Ianya juga menyediakan para cendikiawan ini dengan program kemahiran perkembangan peribadi. Para cendikiawan ini juga akan melalui proses latihan secara bersistematik bermula dari hari pertama mereka menerima biasiswa tersebut, dan berlanjutan sepanjang tempoh kerjaya mereka.

Biasiswa ini merangkumi perbelanjaan pelajar termasuk yuran pengajian, elaun sarahidup dan elaun-elaun yang lazimnya dihulurkan, tiket penerbangan pergi-balik, visa dan pemeriksaan kesihatan. Biasiswa ini akan turut merangkumi mentorship, dan penempatan kerja di dalam negeri dengan kerjasama organisasi lain.

Dalam hubungan ini, aliran kerjaya bagi penerima-penerima skim biasiswa berkenaan adalah menuju ke arah aliran kerjaya sebagai tenaga akademik di UTB iaitu khususnya dalam bidang pengajaran dan penyelidikan. Dari perspektif pekerjaan, setelah berjaya menamatkan pengajian, penerima-penerima skim biasiswa adalah layak untuk ditawarkan pekerjaan dan adalah terikat untuk menjadi tenaga akademik di UTB berdasarkan kepada peruntukan jawatan dan keperluan fakulti/sekolah masing-masing.

Tempoh yang dijangkakan bagi calon skim biasiswa adalah tiga (3) tahun bagi program Ijazah Doktor Falsafah (PhD). 

 

1.        

Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning.

2.        

Mempunyai kepujian Kelas Pertama di peringkat Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

3.        

Memperolehi sekurang-kurangnya Kredit B4 dalam matapelajaran  Bahasa  Melayu  dan Bahasa Inggeris dalam  Peperiksaan  Sijil Am Pelajaran Brunei Cambridge Peringkat Biasa (BC-GCE ‘O’ Level) atau yang sebanding dengannya.

4.        

Mempunyai perwatakan dan keperibadian yang baik.

5.        

Menunjukkan potensi seorang pemimpin cemerlang.

6.        

Bersih dalam tapisan keselamatan.

7.        

Tidak menerima mana-mana biasiswa dari mana-mana agenda atau institusi yang lain.

8.        

Disahkan sihat dalam pemeriksaan kesihatan yang diiktiraf oleh Kerajaan.

9.        

Mempunyai minat yang mendalam untuk mengikuti kerjaya dalam bidang akademik dan dalam bidang kajian yang relevan kepada UTB.

10.    

Mempunyai rekod yang cemerlang dalam kegiatan ko-kurikulum.

11.    

Lulus ujian dalam proses pemilihan melalui saringan dan tapisan menerusi penelitian yang akan dibuat secara terperinci serta ketat dan rapi yang dikendalikan oleh Jawatankuasa dan Lembaga Skim Biasiswa UTB’s Scholars.

12.    

Mengikuti pengajian secara sepenuh masa dalam skim ini.

13.    

Mendapat tawaran belajar di universiti-universiti teratas dan terkemuka luar negara.1.

Mempunyai Ijazah Sarjana dengan keputusan Cemerlang yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah satu kelebihan.

2.

Mendapat tawaran untuk mengikuti pengajian di 250 universiti teratas (Top 250 World Universities) dan terkemuka mengikut kedudukan berikut dan juga diiktiraf oleh Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan (MKPK), Kementerian Pendidikan:

 

§  QS World University (QSWU) Rankings; atau

§  Times Higher Education (THE) World University Rankings; atau

§  Academic Ranking of World Universities

3.

Bidang pengajian yang dipohon hendaklah berkaitan dengan kelulusan yang telah diperolehi dan mengikut keperluan Negara seperti Lampiran ‘A’.

    4.

Tidak melebihi umur 30 tahun pada tarikh iklan pengambilan dikeluarkan.

5.

Lulus dalam proses-proses pemilihan (temuduga dan/atau sebagainya) yang ditetapkan oleh Universiti Teknologi Brunei dengan mencapai tahap peratus yang ditetapkan.

6.

Pengurniaan biasiswa adalah tertakluk kepada keputusan pemilihan yang ketat dan rapi.

1.        

Permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi dan melengkapkan borang yang boleh didapati dari Pusat Staf & Pelajar, Blok Pentadbiran UTB.

2.        

Pemohon adalah dikehendaki menghadapkan perkara berikut ke Pusat Staf & Pelajar, Blok Pentadbiran UTB, atau melalui emel:  utbscholar.scheme@utb.edu.bn

•      Borang permohonan yang lengkap.

•      Salinan surat tawaran tempat pengajian.

•      Isi kandungan kursus/program dan strukturnya (course/programme content and its structure).

•      Salinan sijil dan dokumen yang disahkan (certified true copies) oleh Jabatan Peperiksaan, Kementerian Pendidikan / Pengetua / Pendaftar Mahkamah.

•      Surat pengiktirafan sijil dan kursus/program, dari Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan, Negara Brunei Darussalam (MKPK).

 

3.        

Tarikh Mula Permohonan

:

01 Julai 2021

Tarikh Tutup Permohonan

:

30 Ogos 2021

Kemasukan

:

Bermula Januari/Februari 2022

 

1.

Yuran Pengajian

 

2.

Tiket penerbangan pergi-balik

3.

Elaun sara hidup bulanan, termasuk elaun perjalanan bulanan disepanjang tempoh pengajian

    4.

Elaun Tambahan sebanyak BND750 sebulan bagi Ijazah Doktor Falsafah (PhD) di sepanjang tempoh Pengajian

 

5.

Elaun-elaun yang lazimnya dihulurkan kepada penuntut yang menerima biasiswa Kerajaan seperti Elaun Buku, Elaun Pakaian, Elaun Projek, Elaun “Settling”, Elaun Alat-Alat Pembelajaran dan Elaun Kacamata

6.

Penghantaran barang-barang peribadi melalui kapal laut

 

7.

Pembayaran Visa dan pemeriksaan kesihatan

 

8.

Penempatan profesional di dalam negeri

 

9.

Mentorship

 

10.

Jubah akademik

 

11.

Akses kepada fasiliti dan kemudahan di UTB

 

 

5.1    Pemohon yang memenuhi syarat kelayakan dan telah menjalani proses pemilihan bukanlah satu jaminan untuk dianugerah biasiswa Kerajaan ke luar negeri.

5.2    Jumlah biasiswa yang ditawarkan bagi setiap bidang kursus/program adalah mengikut kursus/program yang disenaraikan.

5.3    Pemohon yang berjaya akan diikatjanji untuk berkhidmat dengan Kerajaan mengikut tempoh      ikatjanji yang telah ditetapkan.

5.4    Hanya pemohon yang disenarai pendek akan dimaklumkan.

Permohonan dalam kategori berikut dengan sendirinya tidak akan dipertimbangkan.

6.1    Tidak memenuhi syarat-syarat utama dan tambahan.

6.2    Sedang berkhidmat dengan Kerajaan sama ada dalam jawatan tetap, percubaan, open vote atau gaji hari (Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bilangan 27/1988 bertarikh 6 September 1988 dan bilangan 10/2006 bertarikh 26 April 2006 adalah dirujuk).

6.3    Permohonan yang dihantar:-

  • selepas tarikh tutup; atau
  • yang tidak lengkap diisi; atau
  • salinan sijil dan dokumen yang tidak disahkan; atau
  • mempunyai maklumat palsu/ tidak benar.

 

6.4   Pemohon yang sudah diterima, sedang mengikuti pengajian atau ditawarkan tempat pengajian oleh institusi-institusi pengajian tinggi awam tempatan.

LAMPIRAN A

SENARAI BIDANG-BIDANG YANG DIPERLUKAN BAGI PENGANUGERAHAN BIASISWA UTB’s SCHOLARS SESI PENGAJIAN 2022 /2023 DI PERINGKAT IJAZAH KEDOKTORAN FALSAFAH (PhD)

 

BIL

BIDANG

1.01

Civil Engineering

1.02

Electrical and Electronic Engineering

1.03

Mechanical Engineering

1.04

Petroleum Engineering

1.05

Chemical Engineering

BIL

BIDANG

2.01

Accounting

2.02

Economics

2.03

Management

 

BIL

BIDANG

3.01

Creative Computing

3.02

Computer and Information Systems

3.03

Computer Network and Security

 

BIL

BIDANG

4.01

Applied Mathematics and Economic

4.02

Food Science and Technology

4.03

Mathematical Finance

 

BIL

BIDANG

5.01

Architecture

5.02

Product Design

5.03

Fashion Design and Technology

 

BIL

BIDANG

6.01

Communication Skills

6.02

Teaching and Learning

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

1

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

United States

31=

The Australia National University

Australia

2

Stanford University

United States

31=

King’s College London

United Kingdom

3

Harvard University

United States

31=

Mc Gill University

Canada

4

California Institute of Technology (Caltech)

United States

34

Fudan University

China (Mainland)

5

University of Oxford

United Kingdom

35

New York University (NYU)

United States

6

ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology

Switzerland

36

University of California, Los Angeles (UCLA)

United States

7

University of Cambridge

United Kingdom

37

Seoul National University

South Korea

8

Imperial College London

United Kingdom

38

Kyoto University

Japan

9

University of Chicago

United States

39

KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology

South Korea

10

UCL

United Kingdom

40

The University of Sydney

Australia

11

National University of Singapore (NUS)

Singapore

41

The University of Melbourne

Australia

12

Princeton University

United States

42

Duke University

United States

13

Nanyang Technological University (NTU)

Singapore

43

The Chinese University of Hong Kong (CUHK)

Hong Kong SAR

14

EPFL

Switzerland

44

The University of New South Wales (UNSW Sydney)

Australia

15

Tsinghua University

China

45

University of British Columbia

Canada

16

University of Pennsylvania

United States

46

The University of Queensland

Australia

17

Yale University

United States

47

Shanghai Jiao Tong University

China (Mainland)

18

Cornell University

United States

48

City University of Hong Kong

Hong Kong (SAR)

19

Columbia  University

United States

49

The London School of Economics And Political Science (LSE)

United Kingdom

20

The University of Edinburgh

United Kingdom

50

Technical University of Munich

Germany

21

University of Michigan-Ann Arbor

United States

51

Carnegie Mellon University

United States

22

The University of Hong Kong

Hong Kong SAR

52

University PSL

France

23

Peking University

China

53

Zhejiang University

China

24

The University of Tokyo

Japan

54

University of California San Diego

United States

25=

John Hopkins University

 

55

Monash University

Australia

25=

University of Toronto

Canada

56

Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech)

Japan

27=

The Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong SAR

57

Delft University of Technology

Netherlands

27=

The University of Manchester

United Kingdom

58

University of Bristol

United Kingdom

29

Northwestern University

United States

59

University Malaya (UM)

Malaysia

30

University of California (UCB)

United States

60

Brown University

 

United States

 

 

 

61=

University of Amsterdam

Netherlands

101=

Pennsylvania State University

United States

61=

Ecole  Polytechnique

France

101=

Trinity College Dublin,The University of Dublin

Ireland

62

The University of Warwick

United Kingdom

103

Technical University of Denmark

Denmark

63

Ludwig-Maximilians-University Munchen

Germany

104

University of Helsink

Finland

64

Ruprecht – Karls- University Heidelberg

Germany

105

Washingston University in St Louis

United States

65

University Of Wisconsin-Madison

United States

106=

The University of Adelaide

Australia

66=

National Taiwan University (NTU)

Taiwan

109

Purdue University

United States

66=

University de Buenos Aires (UBA)

Argentina

110=

Boston University

United States

69=

Korea University

South Korea

110=

Nagoya University of Oslo

Japan

69=

University of Zurich

Switzerland

112

University of California, Davis

United States

71

University of Texas at Austin

United States

113

University of Oslo

Norway

72=

Osaka University

Japan

114=

Queen Mary University of London

United Kingdom

72=

University of Washington

United States

114=

University of Bern

Switzerland

74

Lomonosov Moscow state University

Russia

115

University de Sao Paulo

Brazil

75

The Hong Kong Polytechnic University

Hong Kong SAR

115=

Wageningen University & Research

Netherland

76

University of Copenhagen

Denmark

117

Humboldt-Universitat zu Berlin

Germany

77=

Pohang University of Science And Technology (POSTECH)

South Korea

118

Univrsite de Montreal

Canada

77=

University of Glasgow

United Kingdom

119

University of Alberta

Canada

79

Tohoku University

Japan

120

Eindhoven University of Technology

Netherlands

80

Georgia Institute of Technology

United States

121=

Pontificia Universidad  Catolica de Chile (UC)

Chile

81

The University of Auckland

New Zealand

121=

University of Southern California

United States

82

University of Illinois at Urbana- Champion

United States

121=

Utrecht University

Netherlands

83

Sorbonne University

France

124=

Kyushu University

Japan

84

KU Leuven

Belgium

124=

Nanjing University

China

85

Yonsei University

South Korea

124=

Uppsala University

Sweden

86

Durham University

United Kingdom

127

Aalto University

Finland

87

University of Birmingham

United Kingdom

128=

Leiden University

Netherlands

88

Sungkyunkwan University (SKKU)

South Korea

128=

University of Groningen

Netherlands

89

Rice University

United States

130

Freie Universitaet Berlin

Germany

90

University of Southampton

United Kingdom

131

KIT, Karlsruhe Institute of Tech

Germany

91

University of Leeds

United Kingdom

132

Universiti Putra Malaysia (UPM)

Malaysia

92

The University of Western Australia

Australia

133=

University of Technology Sydney

Australia

93=

The University of Sheffield

United Kingdom

135=

Lancester University

United Kingdom

93=

Univeisity of Science and Tachnology of China

China (Mainland)

135=

Ghent University

Belgium

95

University of NorthCarolina,ChapelHil

United States

137

Politecnico di Milano

Italy

96

University of St Andrews

United Kingdom

138

Centrale Supelec

France

97

Lund University

Sweden

139=

Chalmers University of Technology

Sweden

98

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

139=

Hokkaido University

Japan

141

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Malaysia

177=

University of Minnesota Twin Cities

United States

142

Universiti Sains Malaysia (USM)

Malaysia

180

Universidad de Chile

Chile

143

King Abdulaziz University (KAU)

Saudi Arabia

181=

Stockholm University

Sweden

144

McMaster University

Canada

181=

University of liverpool

United Kingdom

145

RWTH Aachen Univerisity

Germany

183

Universitat de Barcelona

Spain

146

Hanyang University

South Korea

184

University of Otago

New Zealand

147

Aarhus University

Denmark

185

Indian Institute of Science

India

148

Technische University Berlin

Germany

187=

Vanderbilt Univsesity

United States

149

University of Base

Switzerland

189=

University catholique de Louvain (UCLouvain)

Belgium

150

University of Vienna

 

189=

Waseda University

Japan

150

University of York

United Kingdom

191=

Keio University

Japan

152

Newcastle University

United Kingdom

191=

Vienna University of Technology

Austria

152

University of California,Santa Barbara

United States

193

Indian Institute of Technology Delhi (IITD)

India

152

University of Maryland,College Park

United States

194

University Of Bergen

Norway

155

Tecnologico de Monterrey

Mexico

195

University of Gottingen

Germany

156

University of Pittsburgh

United States

196

University of Wollongong

Australia

157

Michigan State University

United States

197=

Erasmus University Rotterdam

Netherlands

158

Emory University

United States

197=

The University of Newcastle Australia

Australia

159

Cardiff University

United KIngdom

200=

Universidad Autonoma de Madrid

Spain

160

Alma Mater Studiorum- University of Bologna

Italy

200=

Vrije Uni9versiteit Brussel (VUB)

Belgium

161

Ecole Normale Superieure de Lyon

France

202

University of Gothenburg

Sweden

162

Case Western Reserve University

United States

203=

Dartmouth College

United States

162

University of Florida

United States

203=

Western University

Canada

164

The University of Exeter

United Kingdom

205

University of Reading

United Kingdom

165=

University of Rochester

United States

206

Complutense University of Madrid

Spain

165

Al-Farabi Kazakh National University

Kazakhstan

207

University of Aberdeen

United Kingdom

166=

University of Waterloo

Canada

208

Chulalongkorn University

Thailand

168

National Tsing Hua University

Taiwan

209

Queen’s University Belfast

United Kingdom

169=

Texas A&M University

United States

210

University of California, Irvine

United States

169=

University of Lausanne

Switzerland

211=

Khalifa University of Science and Technology

United Arab Emirates

171

Sapienza University of Rome

Italy

211=

University of Notre Dame

United States

172

Indian Institute of Technology Bombay

India

213

Universitat Autonoma de Barcelona

Spain

173=

Technische University Dresden

Germany

214=

Macquarie University

Australia

173=

University of Bath

United Kingdom

216

University di Padova

Italy

175=

Eberhard Karls Universitat Tubingen

Germany

217=

Curtain University

Australia

175=

Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg

Germany

217=

Queensland University of Technology (QUT)

Australia

177=

The Hebrew University of Jerussalem

Israel

217=

University of Virginia

United States

177=

University of Dublin

Ireland

220=

American University of Beirut

Lebanon

177=

University of Minnesota Twin Cities

United States

220=

Arizona State University

United State

180

Universidad de Chile

Chile

220=

University of Cape Town

South Africa

223=

RMIT University

Australia

 

 

 

223=

Victoria University of Wellington

New Zealand

 

 

 

225

Saint Petersburg State University

Russia

 

 

 

226

Loughborough University

United Kingdom

 

 

 

227

University de Los Andes

Columbia

 

 

 

228=

Novosibirsk State Universtiy

Russia

 

 

 

228=

University Hamburg

Germany

 

 

 

230=

Georgetown University

United States

 

 

 

230=

University of Colorado Boulder

United States

 

 

 

233

Universidade Estadual de Campinas

Brazil

 

 

 

234=

Maastricht University

Netherlands

 

 

 

234=

National Cheng Kung University

Taiwan

 

 

 

236=

Kyung Hee University

South Korea

 

 

 

236=

Vrijie University Amsterdam

Netherlands

 

 

 

238=

National University of Ireland Galway

Ireland

 

 

 

238=

University of Antwerp

Belgium

 

 

 

240=

National Chiao Tung University

Taiwan

 

 

 

242=

Ecole des Ponts Paris Tech

France

 

 

 

242=

Science po

France

 

 

 

245

Qatar University

Qatar

 

 

 

246=

Queens University at Kingston

Canada

 

 

 

246=

University of Calagary

Canada

 

 

 

246=

Univesity of Sussex

United Kingdom

 

 

 

246=

Wuhan University

China (Mainland)

 

 

 

250=

Tomsk State University

Russia

 

 

 

250=

Universite Libre de Bruxelles0

Belgium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

 

 

1

University of Oxford

UK

 

36

The University of Tokyo

Japan

 

 

2

Stanford University

US

 

38

Georgia Institute of Technology

US

 

 

3

Harvard University

US

 

39

University of Hong Kong

Hong Kong

 

 

4

California Institute of Technology

US

 

40

McGill University

Canada

 

 

5

Massachusetts Institute of Technology

US

 

41

Technical University of Munich

Germany

 

 

6

University of Cambridge

UK

 

42

Heidelberg University

Germany

 

 

7

University of California, Berkeley

US

 

43

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Switzerland

 

 

8

Yale University

US

 

44

University of Texas at Austin

US

 

 

9

Princeton University

US

 

45

KU Leuven

Belgium

 

 

10

The University of Chicago

US

 

46

Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris

France

 

 

11

Imperial College London

UK

 

47

Nanyang Technological University, Singapore

Singapore

 

 

12

Johns Hopkins University

US

 

48

University of Illinois at Urbana-Champaign

US

 

 

13

University of Pennsylvania

US

 

49

University of Wisconsin-Madison

US

 

 

14

ETH Zurich

Switzerland

 

50

Washington University in St Louis

US

 

 

15

University of California, LA

US

 

51

University of Manchester

UK

 

 

16

UCL

UK

 

51

University of Sydney

Australia

 

 

17

Columbia University

US

 

53

University of Southern California

US

 

 

18

University of Toronto

Canada

 

54

Boston University

US

 

 

19

Cornell University

US

 

54

Kyoto University

Japan

 

 

20

Duke University

US

 

56

Chinese University of Hong Kong

Hong Kong

 

 

20

Tsinghua University

China

 

56

The Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong

 

 

22

University of Michigan-Ann Arbor

US

 

56

University of North Carolina at Chapel Hill

US

 

 

23

Peking University

China

 

59

Australian National University

Australia

 

 

24

Northwestern University

US

 

60

Seoul National University

South Korea

 

 

25

National University of Singapore

Singapore

 

61

Brown University

US

 

 

26

New York University

US

 

62

The University of Queensland

Australia

 

 

 

27

London School of Economics and Political Science

UK

 

62

Wageningen University & Research

Netherlands

 

 

28

Carnegie Mellon University

US

 

64

University of California, Davis

US

 

 

29

University of Washington

US

 

64

Monash University

Australia

 

 

30

University of Edinburgh

UK

 

66

University of Amsterdam

Netherlands

 

 

31

University of Melbourne

Australia

 

67

UNSW Sydney

Australia

 

 

32

LMU Munich

Germany

 

68

University of California, Santa Barbara

US

 

 

33

University of California, San Diego

US

 

69

McMaster University

Canada

 

 

34

University of British Columbia

Canada

 

70

Fudan University

China

 

 

 

35

King’s College London

UK

 

70

Leiden University

Netherlands

 

 

36

Karolinska Institute

Sweden

 

72

Erasmus University Rotterdam

Netherlands

 

 

 

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

 

 

73

University of Montreal

Canada

 

107

RWTH Aachen University

Germany

 

 

73

University of Zurich

Switzerland

 

109

University of Bern

Switzerland

 

 

75

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Germany

 

110

Queen Mary University of London

UK

 

 

75

Utrecht University

Netherlands

 

111

Nanjing University

China

 

 

77

University of Warwick

UK

 

111

Uppsala University

Sweden

 

 

78

Delft University of Technology

Netherlands

 

111

Vanderbilt University

US

 

 

78

University of Tübingen

Germany

 

114

University of Bonn

Germany

 

 

80

University of Groningen

Netherlands

 

114

Penn State (Main campus)

US

 

 

80

Humboldt University of Berlin

Germany

 

116

Vrije Universiteit Amsterdam

Netherlands

 

 

80

Ohio State University (Main campus)

US

 

117

University of Virginia (Main campus)

US

 

 

83

University of Freiburg

Germany

 

118

University of Adelaide

Australia

 

 

84

University of Copenhagen

Denmark

 

118

Free University of Berlin

Germany

 

 

85

Emory University

US

 

120

Georgetown University

US

 

 

85

University of Minnesota

US

 

121

Case Western Reserve University

US

 

 

87

École Polytechnique

France

 

121

Maastricht University

Netherlands

 

 

87

University of Science and Technology of China

China

 

121

University of Sheffield

UK

 

 

87

Sorbonne University

France

 

124

University of Arizona

US

 

 

90

University of Maryland, College Park

US

 

124

Rice University

US

 

 

91

University of Bristol

UK

 

126

City University of Hong Kong

Hong Kong

 

 

92

University of Basel

Switzerland

 

127

University of Oslo

Norway

 

 

92

University of Glasgow

UK

 

127

University of Southampton

UK

 

 

94

Purdue University West Lafayette

US

 

129

Hong Kong Polytechnic University

Hong Kong

 

 

94

Zhejiang University

China

 

130

University of Göttingen

Germany

 

 

96

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

South Korea

 

131

University of Alberta

Canada

 

 

97

National Taiwan University (NTU)

Taiwan

 

131

University of Colorado Boulder

US

 

 

98

University of California, Irvine

US

 

133

University of Pittsburgh-Pittsburgh campus

US

 

 

98

University of Helsinki

Finland

 

133

University of York

UK

 

 

100

Shanghai Jiao Tong University

China

 

135

University of Hamburg

Germany

 

 

101

Dartmouth College

US

 

136

Lancaster University

UK

 

 

101

Sungkyunkwan University (SKKU)

South Korea

 

136

University of Paris

France

 

 

103

Ghent University

Belgium

 

136

Radboud University Nijmegen

Netherlands

 

 

103

Lund University

Sweden

 

139

The University of Western Australia

Australia

 

 

105

Michigan State University

US

 

140

Indiana University

US

 

 

106

Aarhus University

Denmark

 

140

University of Mannheim

Germany

 

 

107

University of Birmingham

UK

 

140

Technical University of Berlin

Germany

 

 

140

Ulm University

Germany

 

178

University of Aberdeen

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

University of Würzburg

Germany

 

178

Newcastle University

UK

 

 

145

University of Cologne

Germany

 

178

Paris-Saclay University

France

 

 

145

University of Ottawa

Canada

 

181

Scuola Normale Superiore di Pisa

Italy

 

 

147

University of Auckland

New Zealand

 

182

Autonomous University of Barcelona

Spain

 

 

147

University of Rochester

US

 

183

Stockholm University

Sweden

 

 

149

Durham University

UK

 

184

Arizona State University (Tempe)

US

 

 

149

University of Geneva

Switzerland

 

184

University of Canberra

Australia

 

 

151

Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

South Korea

 

186

Queensland University of Technology

Australia

 

 

152

University of Florida

US

 

187

Eindhoven University of Technology

Netherlands

 

 

152

Pompeu Fabra University

Spain

 

187

George Washington University

US

 

 

152

TU Dresden

Germany

 

187

Technical University of Denmark

Denmark

 

 

 

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

 

 

155

University of Cape Town

South Africa

 

187

Yonsei University (Seoul campus)

South Korea

 

 

155

Trinity College Dublin

Ireland

 

191

Cardiff University

UK

 

 

155

Tufts University

US

 

191

University of Gothenburg

Sweden

 

 

158

Bielefeld University

Germany

 

191

University of Lausanne

Switzerland

 

 

158

University of Nottingham

UK

 

191

Tel Aviv University

Israel

 

 

160

University of Leeds

UK

 

195

Macquarie University

Australia

 

 

160

University of Sussex

UK

 

195

University of Münster

Germany

 

 

160

University of Technology Sydney

Australia

 

197

Texas A&M University

US

 

 

163

University of Liverpool

UK

 

198

University of Barcelona

Spain

 

 

164

Université Catholique de Louvain

Belgium

 

198

University of Erlangen-Nuremberg

Germany

 

 

164

University of Vienna

Austria

 

200

University of Calgary

Canada

 

 

166

Rutgers, the State University of New Jersey

US

 

200

University of East Anglia

UK

 

 

167

University of Bologna

Italy

 

200

Queen’s University Belfast

UK

 

 

167

Korea University

South Korea

 

201–250

Aalborg University

Denmark

 

169

University of Alabama at Birmingham

US

Aalto University

Finland

 

170

University of Antwerp

Belgium

University of Bath

UK

 

170

University of Leicester

UK

University of Bergen

Norway

 

170

University of Notre Dame

US

Brandeis University

US

 

170

Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa

Italy

University of California, Santa Cruz

US

 

174

University of Exeter

UK

Chalmers University of Technology

Sweden

 

174

Lomonosov Moscow State University

Russian Federation

Copenhagen Business School

Denmark

 

176

Northeastern University

US

Curtin University

Australia

 

176

Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)

South Korea

University of Duisburg-Essen

Germany

 

201-250

University of Dundee

UK

 

201-

250

Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT)

Russian Federation

 

Griffith University

Australia

 

University of Otago

New Zealand

 

University of Hawai’i at Mānoa

US

 

RCSI University of Medicine and Health Sciences

Ireland

 

Hebrew University of Jerusalem

Israel

 

University of Reading

UK

 

University of Hohenheim

Germany

 

St George’s, University of London

UK

 

Howard University

US

 

University of São Paulo

Brazil

 

University of Iowa

US

 

Sapienza University of Rome

Italy

 

James Cook University

Australia

 

University of South Florida (Tampa)

US

 

Karlsruhe Institute of Technology

Germany

 

University of St Andrews

UK

 

King Abdulaziz University

Saudi Arabia

 

Télécom Paris

France

 

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

 

Tilburg University

Netherlands

 

La Trobe University

Australia

 

Tohoku University

Japan

 

Université Libre de Bruxelles

Belgium

 

University of Twente

Netherlands

 

University of Luxembourg

Luxembourg

 

University of Utah

US

 

University of Massachusetts

US

 

Virginia Polytechnic Institute and State University

US

 

Medical University of Graz

Austria

 

University of Waterloo

Canada

 

               

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

 

RANK

INSTITUTION NAME

LOCATION

201-250

Medical University of Innsbruck

Austria

 

201-

250

Western University

Canada

Medical University of Vienna

Austria

 

University of the Witwatersrand

South Africa

University of Miami

US

 

University of Wollongong

Australia

Close Menu