IKLAN JAWATAN KOSONG
DI UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI 

PERATURAN IKLAN 7(A)
BILANGAN IKLAN 06/2021

 

TARIKH IKLAN: 26 JUN 2021
TARIKH TUTUP: 24 JULAI 2021
DILANJUTKAN SEHINGGA: 24 OGOS 2021

 

Universiti Teknologi Brunei sukacita mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti di bawah bagi mengisikan jawatan kosong di Universiti Teknologi Brunei:

BILANGAN IKLAN    : 06/2021

jawatan                  : Ketua Estet

Tanggagaji            : UB.5 ($5,900 sebulan), kumpulan 1

Bahagian                : I

Kekosongan          : Satu (1)

 

 

 

SYARAT-SYARAT AM:

 1. Pemohon mestilah terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 2. Pemohon mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam, Adat istiadat Negara, Adat Resam dan Kebudayaan Orang-Orang Melayu Brunei, dan Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam.

 

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN:

 

1.     

Mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Arkitek atau Kejuruteraan atau Ukur Bahan atau Bangunan atau Pengurusan Estet (Estate Management) atau bidang yang bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Mempunyai kelulusan yang lebih tinggi dalam bidang tersebut di atas adalah merupakan satu kelebihan

 

2.     

i.             Telah berkhidmat di Institusi Pengajian Tinggi Awam dalam jawatan yang bersesuaian dalam tanggagaji Kumpulan 2/UB.4 atau sebanding selama tidak kurang dari 3 tahun atau dalam tanggagaji Kumpulan 3/UB.3 atau sebanding selama tidak kurang dari 6 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

ATAU

ii.            Telah berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam jawatan yang bersesuaian dalam tanggagaji Kumpulan 2 atau sebanding selama tidak kurang dari 4 tahun atau dalam tanggagaji Kumpulan 3 atau sebanding selama tidak kurang dari 7 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

3.     

Mempunyai keahlian dalam badan Profesional dalam bidang Arkitek atau Kejuruteraan atau Ukur Bahan atau Bangunan atau Pengurusan Estet (Estate Management) atau bidang yang bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

4.     

Mempunyai pengalaman dalam penyelarasan, pengurusan dan pemeliharaan estet dan bangunan adalah merupakan satu kelebihan.

 

5.     

Hendaklah terlebih dahulu menyediakan dua (2) kertas kerja yang asli (original) yang memuaskan pihak panel penilaian, berkaitan dengan tugas pegawai tersebut, dalam dua (2) daripada bidang-bidang berikut sebagai satu penilaian kenaikan pangkat:

 

i.         Kertas Pembaharuan Perkhidmatan Awam

ii.        Kertas Kedudukan Pendirian Negara bagi mesyuarat di luar negeri

iii.       Kertas Penggubalan/Penelitian Dasar

iv.       Kertas kerja yang berkaitan dengan bidang masing-masing

 

Kertas kerja yang telah disediakan hendaklah disahkan terlebih dahulu oleh Setiausaha Tetap atau Ketua Jabatan masing-masing sebelum dihadapkan kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

 

6.     

Mestilah mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan. Mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap CEMERLANG dan mendapat sokongan yang kuat dari Setiausaha Tetap atau Ketua Jabatan adalah merupakan satu kelebihan.

 

 

SYARAT-SYARAT LAIN:

Syarat-syarat lain adalah dikawal oleh peraturan-peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA ESTET:

Ketua Estet adalah bertanggungjawab kepada Naib Canselor dalam perkara-perkara berikut:

 1. Membantu Naib Canselor dalam membuat perancangan dan pengurusan pemeliharaan kemudahan Universiti.
 2. Memastikan masyarakat Universiti disediakan dengan keadaan yang selamat, selesa dalam menjalankan tugas harian bagi mencapai matlamat pembelajaran dan penyelidikan.
 3. Memastikan pengurusan yang berkesan dan cekap dalam pemeliharaan bangunan, alat hawa dingin, perabot, keadaan sekeliling, letak kereta, keselamatan dan kenderaan.
 4. Mengurus kakitangan Bahagian Estet sebagai sebuah unit yang berkesan dalam memberikan khidmat untuk masyarakat Universiti.
 5. Membantu dalam kerja-kerja pengurusan dan pengendalian projek yang dijalankan oleh Universiti atau pihak Konsultan.
 6. Bertindak selaku penyelaras dalam perhubungan dengan jabatan-jabatan Kerajaan mengenai perkembangan pembangunan dan perancangan.
 7. Lain-lain tugas seperti yang diaturkan oleh Naib Canselor dari semasa ke semasa.

 

MENGHADAPKAN BORANG PERMOHONAN:

Borang permohonan serta keterangan lanjut boleh diperolehi dengan memuat turun dari laman sesawang http://www.utb.edu.bn/careerutb/

Borang permohonan yang telah lengkap diisikan berserta dengan (1) kurikulum vitae (C.V.), (2) salinan kad pengenalan, (3) salinan slip gaji, (4) salinan sijil pencapaian akademik berserta transkrip dan (5) dokumen-dokumen yang berkenaan hendaklah dihantar ke alamat berikut:

YANG MULIA
PENDAFTAR DAN SETIAUSAHA
UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI
JALAN TUNGKU LINK, GADONG BE1410
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 

UP: PENOLONG PENDAFTAR (PERSONEL), PUSAT STAF DAN PELAJAR

Rujukan Iklan: UTB/S5/1.6.6/2021

Tarikh tutup bagi menghantar permohonan dilanjutkan sehinga 24 Ogos 2021 jam 3.00 petang.

Bagi pemohon-pemohon yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah menghantarkan permohonan melalui Ketua Jabatan. Ketua Jabatan hendaklah menyertakan bersama satu Laporan Sulit mengenai peribadi dan mutu kerja pemohon, dan Penilaian Prestasi 3 tahun kebelakangan (sekurang-kurangnya SANGAT BAIK) serta pengesahan salinan Rekod Perkhidmatan dan Rekod Cuti yang lengkap.

Semua permohonan hendaklah lengkap dan dihadapkan tidak lewat dari tarikh tutup iklan. Borang permohonan yang diterima setelah tarikh tutup iklan tidak akan dilayan.

Hanya pemohon yang disenaraipendek (shortlisted) sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan mengenai proses temuduga.

Universiti Teknologi Brunei is seeking for a highly motivated and qualified individual to join a temporary position as Assistant Coordinator for the Executive Development Programme for Senior Government Officers and Middle Management Officers. 

Employment Period

August 2021 – November 2021

Salary rate

BND $800 per month

Vacancies

2 post

 

Applicant should possess the following:

 • A Bachelor’s Degree in Business
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Strong communication skills, in both oral and written English.
 • A positive attitude, flexibility in working hours, a team player, and able to work independently.
 • Possess good organisational skills and effective time management
 • Strong IT skills
 • Own transport

Job Description

 • Administering facilitator’s logistics and hospitality
 • Administering Study Visit arrangements and logistics
 • Administering Internship and their feedback
 • Administering in compiling assessment marks
 • Monitor and compile participants attendance, activities and feedback

Application is open to Brunei Citizens or Permanent Residents only.

To apply , please submit a detailed curriculum vitae including copies of academic transcripts and certificates with recent passport photo and IC via email to edp@utb.edu.bn, with the subject title Assistant Coordinator Application – Applicant’s Name.

Incomplete applications will not be considered. Closing date: Saturday, 31 July 2021 at 4.30pm. Only shortlisted candidates will be notified.

 

IKLAN JAWATAN KOSONG (SEMENTARA)
DI UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI

 BILANGAN IKLAN 07/2021

TARIKH IKLAN: 17 JULAI 2021
TARIKH TUTUP: 16 OGOS 2021

 

Universiti Teknologi Brunei sukacita mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti di bawah bagi mengisikan jawatan kosong PENOLONG PENDAFTAR (jawatan sementara) di Universiti Teknologi Brunei.

 

 

BILANGAN IKLAN    : 07/2021

JAWATAN                  : PENOLONG PENDAFTAR (JAWATAN SEMENTARA)

BAHAGIAN                : II

KEKOSONGAN          : SATU (1)

 

 

SYARAT-SYARAT AM:

 

 1. Pemohon terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 2. Pemohon mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam, Adat Istiadat Negara, Adat Resam dan Kebudayaan Orang-Orang Melayu Brunei, dan Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam.
 3. Pemohon hendaklah bersedia bertugas pada bila-bila masa termasuk di luar waktu bekerja biasa dan bekerja secara bergilir-gilir (shift) atau semasa cuti awam dan juga hendaklah bersedia untuk bertugas di mana-mana sahaja dikehendaki di Negara Brunei Darussalam.
 4. Bagi pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hendaklah mempunyai tahap penilaian prestasi sekurang-kurangnya SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan. Mempunyai laporan penilaian prestasi di tahap CEMERLANG dan mendapat sokongan yang kuat dari Setiausaha Tetap atau Ketua Jabatan adalah merupakan satu kelebihan.

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN BAGI PENOLONG PENDAFTAR:

 1. Ijazah Sarjana Muda atau kelulusan sebanding yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

 

SYARAT-SYARAT LAIN:

 1. Berkebolehan bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.
 2. Mempunyai kemahiran dan berkebolehan dalam mengendalikan komputer.
 3. Syarat-syarat lain adalah dikawal oleh peraturan-peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG PENDAFTAR:

 

 1. Bertanggungjawab kepada Pendaftar dan Setiausaha.
 2. Menjalankan dan membantu salah satu atau lebih bidang tugas yang telah ditetapkan oleh Pendaftar dan Setiausaha.
 3. Membantu mengurus dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Universiti.
 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak urusan Universiti Teknologi Brunei dari semasa ke semasa.

MENGHADAPKAN BORANG PERMOHONAN 

Borang permohonan serta keterangan lanjut boleh diperolehi dengan memuat turun dari laman sesawang http://www.utb.edu.bn/careerutb/

 

MAKLUMAT PENTING: Pemohon yang berminat dikehendaki membuat permohonan secara dalam talian melalui pautan ini https://forms.gle/FJiLAGTTAFWXqH3T9 dan menghadapkan dokumen-dokumen dokongan seperti (1) Salinan Kad Pengenalan, (2) Kurikulum Vitae (CV), (3) Salinan Sijil Pencapaian Akademik beserta Transkrip (diperingkat GCE O-level dan ke atas), (4) Salinan Slip Gaji, jika berkenaan, (5) Gambar berukuran pasport dan (6) keperluan yang dinyatakan didalam iklan jawatan kosong UTB melalui emel kepada recruitment.utb@gmail.com

 

Tarikh tutup bagi menghantar permohonan ialah pada 16 Ogos 2021 jam 3.00 petang.

 

Bagi pemohon-pemohon yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah menghadapkan satu Laporan Sulit mengenai peribadi dan mutu kerja pemohon, Penilaian Prestasi 3 tahun kebelakangan (sekurang-kurangnya SANGAT BAIK) dan pengesahan salinan Rekod Perkhidmatan dan Rekod Cuti yang lengkap melalui Ketua Jabatan, kepada:

 

 

Yang Mulia

Pendaftar dan Setiausaha

Universiti Teknologi Brunei

Jalan Tungku Link, Gadong BE1410

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

UP : PENOLONG PENDAFTAR (PERSONEL), PUSAT STAF DAN PELAJAR

 

Rujukan Iklan: UTB/S5/1.6.6 (a)/2021

Bilangan Iklan: 07/2021

 

 

Semua permohonan hendaklah lengkap dan dihadapkan tidak lewat dari tarikh tutup iklan.  Borang permohonan yang diterima setelah tarikh tutup iklan tidak akan dilayan.

 

Hanya permohonan yang disenaraipendek (shortlisted) sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan mengenai proses temuduga.

 

Vacancy: Research Assistant (1 Position)
Universiti Teknologi Brunei (UTB)

 

We are looking for an enthusiastic and highly committed Research Associate to join the research project “Optimising Monthly Tilt and Azimuth Angles of Photovoltaic (PV) panels in Brunei Darussalam”. This project is funded by UTB internal grant and led by Principal Investigator (PI) Dr Ang Swee Peng.

Employment Period

:

1st September 2021 – 31st January 2022

Salary rate

:

BND 130 per day (Maximum 37 days spread across the employment period)

 

Qualifications and/or skills requirement:

 • Bachelor’s degree in Electrical & Electronic Engineering or relevant subject of the research topic.
 • Solid background in microcontroller, MATLAB and LabView programming.
 • Good in practical skills.
 • Good report writing.

Applicant should possess the following:

 • Good communication skills, in both oral and written English.
 • Good work ethic, effective time management, and able to work independently.
 • Familiarity with MS Office tools.
 • Ability to interpret data.

Application is opened to Brunei Citizens and Permanent Residents only. To apply, please submit your detailed curriculum vitae including copies of academic certificates and transcripts with recent passport photo and IC to gsro.ar@utb.edu.bn with email subject “APPLICATION FOR RESEARCH ASSOCIATE UTB/GSR/2/2021 (9) – APPLICANT’S NAME ”. Attachment file size must not exceed 10 MB.  Incomplete applications will not be considered.

The closing date for application is 31st July 2021 at 4.30 pm. Only shortlisted candidates will be notified.

 

Vacancy: Research Assistant (1 Position)
School of Business
Universiti Teknologi Brunei (UTB)

We are looking for an enthusiastic and highly committed Research Assistant (RA) to join the research project Financial Well-being and its potential antecedents: A Study of young adults in Brunei. This project is funded by UTB internal grant and led by Principal Investigator (PI) Dr Shaista Wasiuzzaman.

Employment Period

:

1st September 2021 to 30th November 2021

Salary rate

:

BND 130 per day (for a total of 46 days throughout September 2021 – November 2021)

 

Roles and Responsibilities

This study aims to investigate the perception of financial well-being among young adults in Brunei and the possible factors that can explain this. Research Assistant will be responsible for drafting the questionnaire that is needed to be distributed to the general public, input of data into suitable statistical software and perform various levels of analysis on the data collected.  Finally, the RA will assist in writing of the report and articles to be submitted for conferences/journals.

Job Descriptions

 • Act as associate investigator on research project.
 • Draft survey questionnaire based on prior literatures related to the topic.
 • Decide on the sampling frame and plan the distribution of questionnaire.
 • Carry out various analysis through the use of software packages such as SPSS.
 • Writing or contributing to documentary analysis (literature reviews).
 • Assess, interpret and evaluate outcomes of research.
 • Resolve problems of meeting research objectives and deadlines.
 • Assist with administrative tasks related to the project.

Person Specifications

Essential

 • First degree in relevant subject of the research topic.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Able to communicate complex and conceptual ideas to a range of groups.
 • Able to balance the pressures of research, administrative demands and competing deadlines.
 • Proficiency in MS Office and the SPSS statistical software.
 • Fluent in Bahasa Melayu and English.
 • Evidence of conducting and managing research project at final year or dissertation/thesis level.

Desirable

 • Demonstrate an interest and knowledge in research.
 • Be proactive, enthusiastic and willing to learn and grow.
 • Evidence of academic research in relevant topic at undergraduate level.

Application is opened to Brunei Citizens and Permanent Residents only. To apply, please submit your detailed curriculum vitae including copies of academic certificates and transcripts with recent passport photo and IC to gsro.ar@utb.edu.bn with email subject “APPLICATION FOR RESEARCH ASSISTANT UTB/GSR/2/2021 (3) – APPLICANT’S NAME ”. Attachment file size must not exceed 10 MB.  Incomplete applications will not be considered.

The closing date for application is 27th July 2021 at 4.30 pm. Only shortlisted candidates will be notified.

Universiti Teknologi Brunei is seeking for a highly motivated and qualified individual to join a temporary position as programmer for the Creation Of Spatial Database with Digital Core Data Project. 

Employment Period

July 2021 – December 2021 (six months)

Salary

BND 800 per month

 

Applicant should possess the following:

 

          Higher National Diploma in Petroleum Engineering or computing

or       A-levels in maths or science plus experience in computing or petroleum engineering

 

A Bachelor’s Degree in Computing, Geosciences or Petroleum Engineering would be an advantage

 

The following skills would also be useful

 

 • Strong Python skills including pandas, geopandas, dash and plotly
 • Relational database design and implementation PostgresSQL or similar either as a standalone or in a cloud services environment (MS Azure)
 • Strong documentation skills including preparation of user guides and API documents with restructuredText, markdown and sphinx
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Possess good organisational skills and effective time management

Job Description

 • Analysis of client and project database requirements
 • Preparation of entity-relationship diagrams
 • Design and implementation of graphical dashboard for spatial information
 • Image processing of photographs and analysis of metadata
 • Design and implementation of unit tests, integration tests and acceptance tests
 • Preparation of reports, user guides and API documentation

 

 

Application is open to Brunei Citizens or Permanent Residents only.

 

To apply, please submit a detailed curriculum vitae including copies of academic transcripts and certificates with recent passport photo and IC via email to gsro.ar@utb.edu.bn, with the subject title Core Digitisation Programmer Application – Applicant’s Name.

 

Incomplete applications will not be considered. Closing date: Monday, July 31, 2021 at 4.30 pm. Only shortlisted candidates will be notified.

Close Menu