IKLAN JAWATAN KOSONG
DI UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI 

PERATURAN IKLAN 7(A)
BILANGAN IKLAN 01/2020

TARIKH IKLAN: 04 MEI 2020
TARIKH TUTUP: 03 JUN 2020

 

Universiti Teknologi Brunei sukacita mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat–syarat kelayakan seperti di bawah bagi mengisikan jawatan kosong di Universiti Teknologi Brunei.

BILANGAN IKLAN  : 01/2020

JAWATAN               : TIMBALAN PENDAFTAR
TANGGAGAJI         : UB.4
BAHAGIAN             : I
KEKOSONGAN        : SATU (1)

 

SYARAT-SYARAT AM:

 1. Pemohon terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 2. Pemohon mempunyai pengetahuan tentang kerasmian agama Islam, adat istiadat negara, adat resam dan kebudayaan, perkembangan sosial, ekonomi dan politik Negara Brunei Darussalam.
 3. Pemohon hendaklah bersedia untuk bertugas pada bila-bila masa termasuk di luar waktu bekerja biasa atau bekerja secara bergilir-gilir (shift) atau semasa cuti awam dan juga hendaklah bersedia untuk bertugas di mana-mana sahaja dikehendaki sebagaimana yang diarahkan.

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN:

1.     

 

Mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

Mempunyai kelulusan yang bersesuaian yang lebih tinggi adalah merupakan satu kelebihan.

 

2.     

 

Telah berkhidmat di Institusi Pengajian Tinggi sebagai Penolong Pendaftar dalam tanggagaji UB.1 EB.2 selama tidak kurang dari 7 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

3.     

 

Mempunyai pengalaman dalam pentadbiran adalah merupakan satu kelebihan.

 

4.     

 

Hendaklah terlebih dahulu menyediakan dua (2) kertas kerja yang asli (original) yang memuaskan pihak panel penilaian, berkaitan dengan tugas pegawai tersebut, dalam dua daripada bidang-bidang berikut sebagai satu penilaian kenaikan pangkat:

 1. Kertas Pembaharuan Perkhidmatan Awam
 2. Kertas Kedudukan Pendirian Negara bagi mesyuarat di luar negeri
 3. Kertas Penggubalan/Penelitian Dasar
 4. Laporan Tahunan Jabatan
 5. Penyediaan peruntukan Jabatan
 6. Kertas kerja yang berkaitan dengan bidang masing-masing

Kertas-kerja yang telah disediakan hendaklah disahkan terlebih dahulu oleh Setiausaha Tetap / Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

5.     

 

Mestilah mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan. Mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap CEMERLANG dan mendapat sokongan yang kuat dari Setiausaha Tetap atau Ketua Jabatan adalah merupakan satu kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 1. Bertanggungjawab ke atas hal-hal pentadbiran am Universiti Teknologi Brunei (UTB) dan melapor kepada Pendaftar dan Setiausaha.
 2. Menguruskan dan menyelaraskan perkara-perkara seperti berikut bersama dengan Penolong Pendaftar:
  • Hal-hal perjawatan dan pengambilan pensyarah akademik dan kakitangan bukan akademik, dan pakar-pakar jangka pendek
  • Hal ehwal pentadbiran am pegawai/kakitangan
  • Urusan kenaikkan pangkat dan tangga gaji
  • Urusan Peralihan ke Skim Perkhidmatan Tenaga Akademik
  • Disiplin pegawai/kakitangan
  • Keselamatan pejabat
 1. Menguruskan hal-ehwal perundangan dan peraturan:
  • Perlembagaan Universiti
  • Statut
  • Peraturan-Peraturan Universiti
 2. Mengkaji semula dasar, garispandu serta prosedur-prosedur, jika perlu, yang berkaitan dengan hal ehwal kakitangan/perjawatan/pentadbiran UTB.
 3. Turut hadir dalam mesyuarat dan bertindak sebagai:
  • Ketua Sekretariat kepada Majlis UTB
  • Ketua Sekretariat kepada Lembaga Perjawatan
  • Ketua Sekretariat kepada Lembaga Pemilihan bagi lantikan Pensyarah
  • Setiausaha kepada Lembaga Pemilihan bagi lantikan Kakitangan Pentadbiran, Teknikal dan Perpustakaan Kanan
  • Ahli kepada Lembaga Pemilihan bagi lantikan Kakitangan Am
  • Ahli/Setiausaha/Sekretariat Jawatankuasa lain yang diarahkan

   Bidang tugas dalam menyelaraskan agenda, kertas kerja dan minit mesyuarat dan mengambil tindakan susulan keputusan mesyuarat Lembaga/Jawatankuasa.
 1. Menyediakan bahan-bahan pentadbiran yang diluluskan oleh Lembaga-Lembaga untuk dibawa ke Mesyuarat Majlis UTB dengan bantuan Penolong-Penolong Pendaftar.
 2. Membantu Pendaftar dan Setiausaha dalam menyelaras dan mengambil tindakan susulan yang berkaitan dengan perkara, keputusan dan dasar yang dibincang dan diluluskan oleh Majlis UTB, Lembaga, Jawatankuasa-Jawatankuasa UTB.

 

 1. Memantau pelaksanaan bidang tugas Penolong Pendaftar (Pentadbiran), Penolong Pendaftar (Personel) dan Penolong Pendaftar (Pembangunan Ganjaran).
 2. Memberikan taklimat mengenai hal ehwal kakitangan/perjawatan kepada pegawai berkontrak dan pegawai/kakitangan baru samada secara individu apabila melapor diri atau berkumpulan.
 3. Membantu mengurus dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Universiti.
 4. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pendaftar dan Setiausaha dan pegawai-pegawai urusan kanan UTB dari semasa ke semasa.

 

MENGHADAPKAN BORANG PERMOHONAN

Borang permohonan serta keterangan lanjut boleh diperolehi dengan memuat turun disini:

Borang permohonan yang lengkap diisikan berserta dengan (1) kurikulum vitae (C.V), (2) salinan kad pengenalan, (3) salinan slip gaji, (4) salinan sijil pencapaian akademik berserta transkrip dan (5) dokumen-dokumen yang berkenaan hendaklah dihantar ke alamat berikut:

 

 

YANG MULIA

PENDAFTAR DAN SETIAUSAHA
UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI
JALAN TUNGKU LINK, GADONG BE1410
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

UP: PENOLONG PENDAFTAR (PERSONEL), PUSAT STAF DAN PELAJAR

 

Rujukan Iklan: UTB/S5/1.6.6/2020

 

 

Tarikh tutup bagi menghantar permohonan ialah pada 03 Jun 2020.

Bagi pemohon-pemohon yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah menghantar permohonan melalui Ketua Jabatan. Ketua Jabatan hendaklah menyertakan bersama satu Laporan Sulit mengenai peribadi dan mutu kerja pemohon, dan Penilaian Prestasi 3 tahun kebelakangan (sekurang-kurangnya SANGAT BAIK) serta salinan Rekod Perkhidmatan dan Rekod Cuti yang lengkap.

Semua permohonan hendaklah lengkap dan dihadapkan tidak lewat dari tarikh tutup iklan.  Borang permohonan yang diterima setelah tarikh tutup iklan tidak akan dilayan.

Hanya permohonan yang disenaraipendek (shortlisted) sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan mengenai proses temuduga.

 

 

IKLAN JAWATAN KOSONG
DI UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI

PENGIKLANAN JAWATAN KOSONG MENGIKUT PERATURAN 7(a)
BILANGAN IKLAN 02/2020 

TARIKH IKLAN: 18 MEI 2020
TARIKH TUTUP: 17 JUN 2020

 

Universiti Teknologi Brunei sukacita mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat–syarat kelayakan seperti di bawah bagi mengisikan jawatan kosong di Universiti Teknologi Brunei.

 

 

BILANGAN IKLAN  : 02/2020

JAWATAN               : JURUTEKNIK MAKMAL KANAN

TANGGAGAJI         : C.1-2 EB.3 ($1,280 – $2,270 sebulan)

BAHAGIAN             : III

KEKOSONGAN        : SATU (1)

 

 

 

SYARAT-SYARAT AM:

 

 1. Pemohon terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 2. Pemohon mempunyai pengetahuan tentang kerasmian agama Islam, adat istiadat negara, adat resam dan kebudayaan, perkembangan sosial, ekonomi dan politik Negara Brunei Darussalam.
 3. Pemohon hendaklah bersedia untuk bertugas pada bila-bila masa termasuk di luar waktu bekerja biasa atau bekerja secara bergilir-gilir (shift) atau semasa cuti awam dan juga hendaklah bersedia untuk bertugas di mana-mana sahaja dikehendaki sebagaimana yang diarahkan.

 

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN:

1.     

(i)

BDTVEC/BTEC Diploma Kebangsaan Peringkat Biasa (ND) atau sebanding dalam   bidang Sains atau bidang bersesuaian.

Mempunyai kelulusan yang lebih tinggi adalah kelebihan.

  

ATAU

 

(ii)

Telah berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pembantu Makmal atau jawatan bersesuaian sekurang-kurangnya dalam tanggagaji D.3 atau sebanding tidak kurang dari 3 tahun atau sebagai Pembantu Makmal / Pembantu Makmal Rendah atau jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.1 atau sebanding tidak kurang dari 5 tahun.

 

2.     

 

Berkebolehan menggunakan komputer adalah kelebihan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 1. Membantu Ketua Makmal Kejuruteraan dalam menjalankan pentadbiran, penyelarasan dan pengurusan makmal kejuruteraan bagi mewujudkan suasana bekerja yang sistematik dan cekap.
 1. Mengawas dan membimbing kakitangan makmal kejuruteraan supaya mereka dapat dibantu dan berganding bahu dalam bidang masing-masing agar memperolehi pengalaman dalam jangka panjang.
 1. Menyediakan tawaran dan sebutharga, penilaian dan sokongan tawaran / sebutharga bagi barang keperluan makmal kerujuteraan.
 1. Bertanggungjawab di dalam pemesanan alatan makmal kejuruteraan, penerimaan barang-barang, mencatitkan semua indent, invois, delivery order dari pembekal-pembekal ke dalam buku stok.
 1. Mengadakan semakan stok dan mengemaskinikan buku stok dari semasa ke semasa.
 1. Menjalankan dan menguatkuasakan Peraturan Keselamatan Makmal Kejuruteraan kepada semua kakitangan, pensyarah dan mahasiswa yang menggunakan makmal kejuruteraan.
 1. Mengawasi dan memberikan khidmat nasihat dan tunjuk ajar kepada para mahasiswa dalam aktiviti makmal seperti pembuatan Projek dan sebagainya.
 1. Menerima dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diarahkan oleh pegawai atasan dari semasa ke semasa.

 

MENGHADAPKAN BORANG PERMOHONAN

 

Borang permohonan serta keterangan lanjut boleh diperolehi dengan memuat turun disini

 

Borang permohonan yang lengkap diisikan berserta dengan (1) kurikulum vitae (C.V), (2) salinan kad pengenalan, (3) salinan slip gaji, (4) salinan sijil pencapaian akademik dan (5) dokumen yang berkenaan hendaklah dihantar ke alamat berikut:

 

 

YANG MULIA

PENDAFTAR DAN SETIAUSAHA
UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI
JALAN TUNGKU LINK, GADONG BE1410
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 

UP: PENOLONG PENDAFTAR (PERSONEL), PUSAT STAF DAN PELAJAR

Rujukan Iklan: UTB/S5/1.6.6/2020

Tarikh tutup bagi menghantar permohonan ialah pada hari 17 Jun 2020.

Bagi pemohon-pemohon yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah menghantar permohonan melalui Ketua Jabatan. Ketua Jabatan hendaklah menyertakan bersama satu Laporan Sulit mengenai peribadi dan mutu kerja pemohon, dan Penilaian Prestasi 3 tahun kebelakangan (sekurang-kurangnya SANGAT BAIK) serta salinan Rekod Perkhidmatan dan Rekod Cuti yang lengkap.

 

Semua permohonan hendaklah lengkap dan dihadapkan tidak lewat dari tarikh tutup iklan.  Borang permohonan yang diterima setelah tarikh tutup iklan tidak akan dilayan.

Hanya permohonan yang disenaraipendek (shortlisted) sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan mengenai proses temuduga.

 

 

Universiti Teknologi Brunei is seeking for a highly motivated and qualified individual to join a temporary position as a part-time Research Assistant for Research project entitled “Enhancing building tax administration in Brunei Darussalam”.

Employment Period

:

1st July 2020 to 31st October 2020

Principal Investigator

:

Dr. Salihu Aramide Ibrahim

Salary rate

:

BND 130 per day (maximum of 10 working days per month)

 

Qualification and/or skills requirement:

 • A Bachelor’s degree in Accounting/Finance or related fields
 • Exceptional interpersonal skills
 • Resilient, positive attitude
 • Excellent written and verbal communication
 • Computer proficiency: typing speed, data entry, and ability to learn new programs
 • Fluent in Bahasa Melayu and English (but other languages, particularly Mandarin, are a plus!)
 • Familiar with quantitative and qualitative research methods
 • Familiarity with data analysis software such as SPSS; SEM; SmartPLS; NVivo; Atlas will be an added advantage.

Job Description:

 • Convince target people to participate in our research
 • Conduct qualitative research interview with suitable participants.
 • Assist with other survey research tasks such as data preparation, data entry, and audio file transcription.
 • To assists in performing administrative and any additional task related to the research.

 

Application is opened to Brunei Citizens and Permanent Residents only. To apply, please submit your detailed curriculum vitae including copies of academic certificates and transcripts with recent passport photo and IC to gsro.ar@utb.edu.bn with email subject “APPLICATION FOR RESEARCH ASSISTANT UTB/GSR/2/2020 (8) – APPLICANT’S NAME ”. Attachment file size must not exceed 10 MB.  Incomplete applications will not be considered.

The closing date for application is Saturday, 13th June 2020 at 4.30 pm. Only shortlisted candidates will be notified.

 

 

Close Menu