IKLAN JAWATAN KOSONG
DI UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI

PERATURAN IKLAN 7(A)
BILANGAN IKLAN 01/2019, 02/2019 & 03/2019

TARIKH IKLAN: 11 MEI 2019
TARIKH TUTUP: 10 JUN 2019

Universiti Teknologi Brunei sukacita mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat–syarat kelayakan seperti di bawah bagi mengisikan jawatan–jawatan kosong di Universiti Teknologi Brunei.

 1. PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN TINGKAT 1
 2. PEMBANTU TEKNIK
 3. KERANI

SYARAT-SYARAT AM:

 1. Pemohon terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 2. Pemohon mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam, Adat Istiadat Negara, Adat Resam dan Kebudayaan Orang-Orang Melayu Brunei dan Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam.
 3. Pemohon hendaklah bersedia bertugas pada bila-bila masa termasuk di luar waktu bekerja biasa dan di mana-mana sahaja dikehendaki sebagaimana yang diarahkan.

BILANGAN IKLAN    : 01/2019
JAWATAN                  : PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN TINGKAT 1
TANGGAGAJI            : C.3-4 EB.5
BAHAGIAN                : III
KEKOSONGAN          : SATU (01)

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN BAGI PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN TINGKAT 1:

1.     

(i)

Mempunyai kelulusan BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) atau sebanding dengannya dalam bidang Sains Perpustakaan atau bidang yang bersesuaian.

ATAU

(ii)

Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Penolong Pegawai Perpustakaan Tingkat ll dalam tanggagaji C.1-2 EB.3 tidak kurang 5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

2.     

Pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mestilah mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan. Mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap CEMERLANG dan mendapat sokongan yang kuat dari Setiausaha Tetap atau Ketua Jabatan adalah merupakan satu kelebihan.


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN TINGKAT 1:

 1. Bertanggungjawab kepada Pegawai Perpustakaan.
 2. Membantu kerja-kerja perpustakaan dalam cawangan tertentu.
 3. Melaksanakan tugas-tugas sirkulasi bahan-bahan perpustakaan menggunakan sistem pengurusan perpustakaan (LMS) atau yang ditetapkan
 4. Memberi taklimat dan penerangan mengenai perpustakaan kepada pelawat-pelawat dan semasa minggu orientasi pelajar.
 5. Membantu dalam perkembangan koleksi.
 6. Mengkatalog, mengkelas dan mengindeks bahan-bahan perpustakaan.
 7. Membantu memilih bahan-bahan perpustakaan untuk dipesan.
 8. Bertugas mengikut jadual shif yang disediakan.
 9. Bertanggungjawab atas kebersihan dan keselamatan perpustakaan dan pengguna.
 10. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diarahkan pegawai atasan dari semasa ke semasa.

BILANGAN IKLAN    : 02/2019
JAWATAN                  : PEMBANTU TEKNIK
TANGGAGAJI            : D.1-2-3 EB.4-5
BAHAGIAN                : IV
KEKOSONGAN          : SATU (01)

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN BAGI PEMBANTU TEKNIK:

1.     

(i)

Mempunyai kelulusan 4 kepujian/kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei Cambridge Peringkat Biasa ATAU BDTVEC Pre-National Diploma dalam bidang Sains atau sebanding dalam bidang teknikal yang bersesuaian.

 

 

ATAU

 

(ii)

Sedang berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pembantu Teknik Pelatih / Pelatih Pembantu Teknik atau Pelatih Teknik atau jawatan yang sebanding tidak kurang dari 3 tahun.

2.     

 

Boleh membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.

3.     

 

Pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mestilah mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan. Mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap CEMERLANG dan mendapat sokongan yang kuat dari Setiausaha Tetap atau Ketua Jabatan adalah merupakan satu kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMBANTU TEKNIK:

 1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Pembantu Teknik Kanan dan pegawai-pegawai atasan dalam menjalankan kerja-kerja pemeliharaan bangunan dan peralatan kejuruteraan.
 2. Membantu Pembantu Teknik Kanan menyediakan dokumen sebutharga bagi kerja-kerja pembaikan dan pembelian peralatan di bawah $50,000.00.
 3. Menyediakan laporan kemajuan, perlaksanaan, penyiapan:
  1. Kerja-kerja pemeliharaan rutin
  2. Kerja-kerja pembaikan
  3. Kerja-kerja kontrak berpandukan spesifikasi
 4. Mencatat peralatan yang diterima ke dalam Buku-Buku Daftar dengan serta-merta dan mengawal kemasukan dan pengeluaran bahan serta peralatan bagi stor.
 5. Memastikan kebersihan dan keselamatan bangunan dan bilik dalam keadaan teratur dan memuaskan.
 6. Menyedia, menyelenggara dan memelihara peralatan, perkakas, mesin dan mempastikan alat-alat teknikal sentiasa dalam keadaan baik dan selamat.
 7. Bertanggungjawab mengendalikan kerja-kerja teknikal seperti menyediakan sampel dan peralatan untuk aktiviti makmal dan sebagainya.
 8. Membuat laporan teknikal bagi kerosakan dan/atau membuat cadangan-cadangan pembaikan.
 9. Membuat laporan kerosakan atau kehilangan peralatan, perkakas dan mesin.
 10. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Bahagian, Ketua Jabatan dan pegawai-pegawai atasan dari masa ke semasa.
 11. Bersedia bertugas pada bila-bila masa diperlukan termasuk hari kelepasan awam serta bersedia menerima tugas-tugas lain seperti yang diarahkan dari masa ke semasa.

BILANGAN IKLAN    : 03/2019
JAWATAN                  : KERANI
TANGGAGAJI            : D.1-2-3 EB.4-5
BAHAGIAN                : IV
KEKOSONGAN          : SATU (01)

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN BAGI KERANI:

1.     

(i)

Mempunyai kelulusan dengan kepujian/kredit empat (4) mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Peringkat Biasa atau sebanding termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu.

  

ATAU

 

(ii)

Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pembantu Pejabat (Pelayan) dalam tanggagaji E.1-2-3 EB.4 tidak kurang dari tiga (3) tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

2.     

 

Bagi calon di para 1 (ii):

 

(i)

Telah lulus peperiksaan Kerani Rendah bagi penetapan jawatan.

 

(ii)

Sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus-kursus induksi dan profesional bagi Pembantu Pejabat yang dikendalikan Institut Perkhidmatan Awam.

3.     

 

Mempunyai kemahiran dan kebolehan dalam mengendalikan komputer.

4.     

 

Pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mestilah mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan. Mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap CEMERLANG dan mendapat sokongan yang kuat dari Setiausaha Tetap atau Ketua Jabatan adalah merupakan satu kelebihan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KERANI: 

 1. Membantu dalam hal-hal pentadbiran seperti menaip persuratan, termasuk penyemakan (proof reading), menyediakan memorandum / minit / data maklumat / kertas kerja mesyuarat / seminar / bengkel / persidangan, dokumen sebut harga, urusan perfailan dan sistem failing serta susulan dan fotokopi di bahagian-bahagian yang ditetapkan.
 2. Tertakluk kepada fungsi Jabatan / Bahagian / Unit, tanggungjawab juga termasuk pengurusan kewangan, memproses permohonan dan pentadbiran pejabat.
 3. Membantu dalam urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan kepada orang ramai.
 4. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti yang disenaraikan di dalam huraian tugas (Job Description).
 5. Bersedia menerima apa jua tugasan dan arahan pegawai atasan dari semasa ke semasa.

PERATURAN IKLAN GAJI HARI
BILANGAN IKLAN 04/2019

TARIKH IKLAN: 11 MEI 2019
TARIKH TUTUP: 10 JUN 2019

Universiti Teknologi Brunei sukacita juga mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat–syarat kelayakan seperti di bawah bagi mengisikan jawatan kosong bergaji hari di Universiti Teknologi Brunei.

 1. PEKERJA TINGKAT II BERGAJI HARI

SYARAT-SYARAT AM:

 1. Pemohon terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 2. Pemohon mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam, Adat Istiadat Negara, Adat Resam dan Kebudayaan Orang-Orang Melayu Brunei dan Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam.
 3. Pemohon hendaklah bersedia bertugas pada bila-bila masa termasuk di luar waktu bekerja biasa dan di mana-mana sahaja dikehendaki sebagaimana yang diarahkan.

BILANGAN IKLAN                : 04/2019
JAWATAN                              : PEKERJA TINGKAT II BERGAJI HARI
KADAR GAJI SEHARI          : $25.80 – $27.20 SEHARI
KEKOSONGAN                      : SATU (01)

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN BAGI PEKERJA TINGKAT II BERGAJI HARI:

1.     

 

Berumur 18 tahun hingga 25 tahun

 

2.     

(i)

Mempunyai kelulusan dengan kepujian/kredit empat (4) mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Peringkat Biasa dan hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya gred D7 dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

 

 

 

ATAU

 

 

(ii)

Mempunyai kelulusan diperingkat NTC2 / LCCI Level 2.

 

3.     

 

Mempunyai Sijil Menaip dan Trengkas atau Sijil Penggunaan Komputer adalah diberi keutamaan.

 

4.     

 

Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris adalah merupakan satu keutamaan.  

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEKERJA TINGKAT II BERGAJI HARI:

 1. Membantu dalam hal-hal pentadbiran seperti menaip persuratan / memorandum, kertas kerja mesyuarat / seminar / bengkel / persidangan, dokumen sebutharga / tawaran, membuat urusan failing dan fotokopi.
 2. Membantu dalam urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan kepada orang ramai.
 3. Bersedia menerima apa jua tugasan dan arahan pegawai atasan dari semasa ke semasa.

MENGHADAPKAN BORANG PERMOHONAN

Borang permohonan serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Bahagian Personel, Pusat Staf dan Pelajar (Staff and Student Centre), Universiti Teknologi Brunei pada waktu pejabat atau muat turun disini.

Borang permohonan yang lengkap diisikan berserta dengan (1) kurikulum vitae (C.V), (2) salinan kad pintar, (3) salinan slip gaji, (4) salinan sijil pencapaian akademik dan (5) dokumen yang berkenaan hendaklah dihantar ke alamat berikut:

 

Yang Mulia
Pendaftar dan Setiausaha
Universiti Teknologi Brunei
Jalan Tungku Link, Gadong BE1410
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 

UP: PENOLONG PENDAFTAR (PERSONEL), PUSAT STAF DAN PELAJAR

Rujukan Iklan: UTB/S5/1.6.6/2019

Tarikh tutup bagi menghantar permohonan ialah pada hari Isnin, 10 Jun 2019.

Bagi pemohon-pemohon yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah menghantar permohonan melalui Ketua Jabatan. Ketua Jabatan hendaklah menyertakan bersama satu Laporan Sulit dan Penilaian Prestasi 3 tahun kebelakangan (sekurang-kurangnya SANGAT BAIK) serta salinan Rekod Perkhidmatan dan Rekod Cuti yang lengkap.

Semua permohonan hendaklah lengkap dan dihadapkan tidak lewat dari tarikh tutup iklan.  Borang permohonan yang diterima setelah tarikh tutup iklan tidak akan dilayan.

Hanya permohonan yang disenaraipendek (shortlisted) sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan mengenai proses temuduga.

Close Menu