Iklan Jawatan KERANI

Iklan Menurut Peraturan 7(a)

 

Universiti Teknologi Brunei sukacita mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti di bawah bagi mengisikan satu (1) jawatan kosong di Universiti Teknologi Brunei.

 

 

JAWATAN                                          : KERANI

BAHAGIAN                                        : IV

TANGGAGAJI                                    : D.1-2-3 EB4-5

KEKOSONGAN                                  : 01 (SATU) ORANG

 

SYARAT-SYARAT AM:

 

 1. Pemohon mestilah terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 2. Pemohon mempunyai pengetahuan tentang kerasmian ugama Islam, adat istiadat negara, adat resam dan kebudayaan orang-orang Melayu Brunei dan perkembangan sosial, ekonomi dan politik Negara Brunei Darussalam.
 3. Pemohon hendaklah bersedia untuk bertugas pada bila-bila masa termasuk di luar waktu bekerja biasa dan di mana-mana sahaja dikehendaki sebagaimana yang diarahkan.

 

 

SYARAT–SYARAT KELAYAKAN:

 

 1. (i) Mempunyai kelulusan dengan kepujian/kredit empat (4) mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Peringkat Biasa atau sebanding termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu.

ATAU

(ii) Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pembantu Pejabat (Pelayan) dalam tanggagaji E.1-2-3 EB.4 tidak kurang dari tiga (3) tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 1. Bagi calon di para 1 (ii):
 • Telah lulus peperiksaan Kerani Rendah bagi penetapan jawatan.
 • Sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus-kursus induksi dan profesional bagi Pembantu Pejabat yang dikendalikan Institut Perkhidmatan Awam.
 1. Mempunyai kemahiran dan kebolehan dalam mengendalikan computer.
 1. Pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mestilah mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan. Mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap CEMERLANG dan mendapat sokongan yang kuat dari Setiausaha Tetap atau Ketua Jabatan adalah merupakan satu kelebihan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KERANI:

 

 1. Membantu dalam hal-hal pentadbiran seperti menaip persuratan, termasuk penyemakan (proof reading), menyediakan memorandum / minit / data maklumat / kertas kerja mesyuarat / seminar / bengkel / persidangan, dokumen sebut harga, urusan perfailan dan sistem failing serta susulan dan fotokopi di bahagian-bahagian yang ditetapkan.
 1. Tertakluk kepada fungsi Jabatan / Bahagian / Unit, tanggungjawab juga termasuk pengurusan kewangan, memproses permohonan dan pentadbiran pejabat.
 1. Membantu dalam urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan kepada orang ramai.
 1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti yang disenaraikan di dalam huraian tugas (Job Description).
 1. Bersedia menerima apa jua tugasan dan arahan pegawai atasan dari semasa ke semasa.

 

 

MENGHADAPKAN BORANG PERMOHONAN

 

Borang permohonan serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Bahagian Personel, Pusat Staf & Pelajar (Staff & Student Centre), Universiti Teknologi Brunei pada waktu pejabat atau muat turun di sini

Borang permohonan yang telah lengkap diisikan berserta dengan kurikulum vitae (C.V.), salinan kad pintar, salinan sijil pencapaian akademik dan dokumen yang berkenaan hendaklah dihantar ke alamat berikut:

 

 

 

Yang Mulia

Pendaftar dan Setiausaha

Universiti Teknologi Brunei

Jalan Tungku Link, Gadong BE1410

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

UP: PENOLONG PENDAFTAR (PERSONEL), PUSAT STAF DAN PELAJAR

 

Rujukan Iklan: UTB/IKLAN/S1.6.6/2016(7a)

 

 

Tarikh Tutup Iklan dan Menghantar Borang Permohonan : Hari Isnin, 30 Januari 2017.

 

Bagi pemohon-pemohon yang terdiri daripada pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah menghadapkan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing. Ketua Jabatan hendaklah menghadapkan permohonan tersebut berserta dengan Laporan Sulit mengenai dengan peribadi dan mutu kerja pemohon serta salinan Rekod Perkhidmatan dan Penyata Cuti yang lengkap serta diakui sah.

 

Semua permohonan hendaklah lengkap dan dihadapkan tidak lewat dari tarikh tutup iklan. Borang permohonan yang diterima setelah tarikh tutup iklan tidak akan dilayan.

 

Hanya pemohon-pemohon yang disenaraipendek (shortlisted) sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan mengenai proses temu duga.