IKLAN JAWATAN SEMENTARA 

Universiti Teknologi Brunei sukacita mempelawa pemohon-pemohon yang berminat dan memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti di bawah bagi mengisikan jawatan kosong di Universiti Teknologi Brunei.

 

 

JAWATAN:                            PEMBANTU MAKMAL

bAHAGIAN:                          iv

tANGGAGAJI:                       D.1-2-3 EB.4-5

Kekosongan:                    1 ORANG

TEMPOH LANTIKAN:           3 tahun

 

 

 

PEMBANTU MAKMAL

 

SYARAT-SYARAT AM:

 

a.    Pemohon mestilah terdiri dari rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. 

b.    Pemohon mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Agama Islam, Adat Istiadat Negara, Adat Resam dan Kebudayaan Orang-Orang Melayu Brunei dan Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam.

c.    Pemohon hendaklah bersedia bertugas pada bila-bila masa termasuk di luar masa pekerjaan biasa dan di mana-mana sahaja dikehendaki sebagaimana yang diarahkan.

 

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN:

1.     (i)  Mempunyai kelulusan dengan kepujian/kredit empat (4) mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Peringkat Biasa termasuk mata pelajaran Kimia/Biologi/Fizik, Matematik atau kelulusan sebanding yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

ATAU 

(ii)    Mempunyai kelulusan BDTVEC Pre-National Diploma atau kelulusan yang diiktiraf sebanding dengannya dalam bidang kejuruteraan, sains atau teknologi maklumat (IT).

2.    Mempunyai kebolehan dan telah menjalani latihan asas dalam pengunaan komputer adalah kelebihan.

3.     Mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja makmal adalah kelebihan.      

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMBANTU MAKMAL:

 

1.     Membuat kerja-kerja penyediaan dan mengendalikan perkakas/peralatan/barang-barang makmal yang diperlukan bagi kelas latihan amali.

2.     Mengendalikan mesin-mesin dan memberikan tunjuk ajar kepada penuntut-penuntut semasa kelas-kelas amali dijalankan.

3.     Memelihara dan memastikan mesin-mesin dan alat-alat keperluaan makmal dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan.

4.     Membantu penuntut tahun akhir dalam projek-projek mereka yang melibatkan penggunaan makmal.

5.     Bertanggungjawab terhadap keselamatan makmal.

6.     Bekerjasama dengan Juruteknik Makmal Kanan untuk menyimpan, menguruskan dan mengemaskinikan inventori makmal.

7.     Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diarahkan oleh pegawai atasan dari semasa ke semasa.

 

MENGHADAPKAN BORANG PERMOHONAN:

 

Borang permohonan serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Pusat Staf & Pelajar (Staff & Student Centre), Universiti Teknologi Brunei pada waktu pejabat atau muat turun di sini.

.Borang permohonan yang telah lengkap diisikan beserta dengan kurikulum vitae (C.V), salinan kad pintar, salinan sijil pencapaian akademik dan dokumen yang berkenaan hendaklah dihantar kepada:

 

 

YANG MULIA

PENDAFTAR DAN SETIAUSAHA

UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI

JALAN TUNGKU LINK, GADONG BE1410

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

UP: PENOLONG PENDAFTAR (PERSONEL), PUSAT STAF DAN PELAJAR

 

Rujukan Iklan: UTB/IKLAN/S5/1.6(a)/2018[7(a)]

 

 

Tarikh tutup bagi menghantar permohonan ialah pada hari Sabtu, 15 September 2018 jam 4.00 petang.

 

Semua permohonan hendaklah lengkap dan dihadapkan tidak lewat dari tarikh tutup iklan. Borang permohonan yang diterima setelah tarikh tutup iklan tidak akan dilayan.

 

Hanya pemohon yang disenaraipendek (shortlisted) sahaja akan dihubungi dan dimaklumkan mengenai proses temuduga.

 

Close Menu